Page 15 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 15

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Artikkeleita
 väliset liikkeenjohdon konsulttiyritykset ovat lähes jokainen vuorollaan tuottaneet omat raporttinsa tekoälyn vaikutuksista liiketoimin- taan, talouskasvuun ja työmarkkinoihin (esim. PwC 2017, Accenture 2016 ja McKinsey 2017a). Nämä katsaukset ja raportit ovat vähintään- kin osoitus siitä, että tekoäly on voimakkaan huomion kohteena kansainvälisten yritysten innovaatio- ja teknologiapolitiikassa sekä stra- tegisessa suunnittelussa. Konsultointiyritysten raporttien vahvuutena voi nähdä liikkeenjoh- tamisen arkipäivän ja teknologian todellisen tilannekuvan tuntemuksen, jolla voidaan tuot- taa uskottava lyhyen ja keskipitkän aikavälin kuva muutoksista työhön ja talouteen.
McKinseyn (2017a) raportissa on Yhdysvaltain aineistosta valittu 800 ammattia, joiden perusteella on eroteltu 2000 toimintoa. Ammatit koostuvat näiden toimintojen yhdis- telmistä. Toimintojen suorittamiseen tarvitaan jokin yhdistelmä 18:sta kyvykkyydestä. Jokaisen kyvykkyyden osalta on arvioitu, onko siinä tek- nisesti parempi saatavilla olevalla ja demonst- roidulla teknologialla kone vai ihminen. Tässä
tarkastelussa on katsottu vain automatisoinnin teknistä mahdollisuutta – lopulliseen automa- tisointipäätökseen vaikuttavat tekniikan lisäksi myös muun muassa markkinavoimat, lainsää- däntö ja kulttuuriset normit.
McKinseyn (2017a) raportin mukaan toi- minnoista noin puolet olisi teknisesti mahdol- lista automatisoida nykyisellä teknologialla. Kokonaisista ammateista kuitenkin vain vajaat 5 prosenttia on automatisoitavissa täysin. Toisaalta jopa 60 prosenttia ammateista sisäl- tää automatisoitavissa olevia toimintoja vähin- tään 30 prosenttia (kuva 1) ja 26 prosenttia sisäl- tää automatisoitavia toimintoja vähintään 70 prosenttia. Johtopäätöksenä voidaan tiivistää, että kokonaisvaltainen automatisointi koskee vain harvoja ammatteja, mutta toisaalta osia työtoiminnoista voidaan automatisoida erittäin monissa ammateissa. Jos automaatio on tähän asti vaikuttanut tuntuvasti vain työntekijä- ja toimihenkilöammateissa, niin tulevaisuudessa automaatio koskee yhä enemmän myös asian- tuntija- ja johtotason ammatteja.
Kuva 1. Automaatiopotentiaali koskettaa useimpia ammatteja
 15   13   14   15   16   17