Page 170 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 170

Ohjeita Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Työpoliittinen aikakauskirja
Työpoliittisen Aikakauskirjan tarkoituksena on edistää työpolitiikkaan liittyvää tutkimuk- seen ja asiantuntijuuteen perustuvaa keskus- telua sekä tukea työ- ja elinkeinoministeriön strategiatyötä.
Ohjeita kirjoittajille
Työpoliittinen aikakauskirja julkaisee kirjoituk- sia kolmessa osastossa: artikkeleita, katsauksia ja keskustelua sekä uutta työ- ja yrittäjyystut- kimuksen alalta.
Artikkeleita-osastossa julkaistaan tieteelli- sen artikkelin tyyppisiä, aiemmin julkaisemat- tomia esityksiä. Lähdeviitteet on mainittava. Alaviitteitä olisi kuitenkin vältettävä, viittei- den tulisi olla tekstissä. Artikkeleista tulisi toi- mittaa 1⁄2 liuskan pituinen englanninkielinen tiivistelmä. Lisäksi kirjoittajia pyydetään toi- mittamaan ammatti- ja koulutusnimikkeensä, sekä suomeksi että englanniksi. Työnantaja on myös mainittava. Ellei työnantajaa ole, ilmoita kotipaikkakuntasi.
Katsauksia ja keskusteluja-osastossa jul- kaistaan muita työpolitiikkaan liittyviä artikke- leita sekä kirjallisuusarvioita. Lähdeviitteiden käyttöä ei edellytetä.
Uutta työ- ja yrittäjyystutkimuksen alal- ta-osastossa julkaistaan tutkimusten tiivistel- miä.
Artikkeleiden ohjepituus on enintään 15 lius- kaa 11⁄2 rivivälillä sekä katsauksia ja keskuste- lua-kirjoitusten 6 liuskaa.
Lähteet toimitetaan seuraavien esimerkkien mukaisesti:
Andreassen, T., Drange, I., Thune, T. ja Monkerud L. (2007) På vej mot integrert velferdsförvaltning? AFI-rapport 4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Valtakari Mikko, Hannele Syrjä ja Pertti Kiuru (2008). Julkisen työvoimapalvelun palvelura- kenteen uudistamisen vaikuttavuus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittä- jyys. 19/2008. Helsinki.
Schmid, G. (2002b), Transitional Labour Markets and the European Social Model: Towards a New Employment Pact, teoksessa: G. Schmid ja B. Gazier (toim.): The Dynamics of Full Employment. Social Integration through Transitional Labour Markets, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 393–435.
Artikkelit on toimitettava sähköpostitse (heikki.raisanen@tem.  tai sirpa.kukkala@tem.  ). Excel- ja Word-kaaviot on toimitettava eril- lisinä alkuperäistiedostoina. Kaavioissa ei saa käyttää värejä.
Kirjoittajan tulee ilmoittaa myös yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelin, e-mail). Toimitus voi pyy- tää asiantuntijalausuntoja julkaistavaksi tarjo- tuista artikkeleista. Toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää ja muokata artikkeleita jul- kaisua varten. Julkaistuista kirjoituksista mak- setaan palkkio ministeriön ulkopuolisille kir- joittajille.
   64*   168   169   170   171   172