Page 33 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 33

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Ammattien tehtäväsisältöjen yhteys niiden palkkojen ja työllisyyden muutoksiin Suomessa1
Jari Vainiomäki 2 – Petri Böckerman3
Julkisessa sanassa on keskusteltu keskiluo- kan kuihtumisesta. Taloustieteellisessä tut- kimuksessa käsitellään puolestaan työmarkki- noiden polarisoitumista, joka tarkoittaa työl- lisyyden kasvun keskittymistä matala- ja kor- keapalkkaisiin työtehtäviin (ks. Böckerman ja Vainiomäki, 2014). Rakennemuutos on olen- nainen osa kansantalouksien pitkän aikavälin tuottavuuskasvua. Elintason paraneminen kes- tävästi on mahdollista ainoastaan parantamalla tuottavuutta. Työmarkkinoiden rakennemuu- tos merkitsee väistämättä sekä palkkojen että työllisyyden muutoksia. Tarkastelemme tässä artikkelissa niiden yhteyksiä ammattien tehtä- väsisältöjen kanssa.
Rakennemuutokset ja ammattien tehtäväsisällön mittaaminen
Palkkojen ja työllisyyden rakennemuutosta on perinteisesti selitetty työntekijöiden keskeisten ominaisuuksien, kuten koulutuksen ja työkoke- muksen, sekä niiden tuottoasteiden muutoksilla. Vaihtoehtoisesti tai edellisten täydennyksenä on todettu työmarkkinainstituutioiden, kuten vähimmäispalkkojen laskun tai ammattiliittojen neuvotteluvoiman vähentymisen vaikuttaneen myös ennen kaikkea matalapalkkaisten työnte- kijöiden ansioiden kehitykseen. Viimeaikaisissa empiirisissä tutkimuksissa, esimerkiksi Acemoglu ja Autor (2011) ja Card ja DiNardo (2002), on todettu, että työllisyyden ja palkko-
 1 Artikkeli on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (rahoituspäätökset 293120 ja 314208).
2 Jari Vainiomäki, professori, PhD, Tampereen yliopisto
3 Petri Böckerman, professori, FT, Jyväskylän yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos
33

   31   32   33   34   35