Page 35 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 35

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Artikkeleita
 tasoa, vaan työtehtävien sisällön osalta rajoi- tumme kaikkein karkeimpaan tasoon eli työn fyysistä, intellektuaalista ja sosiaalista sisältöä kuvaaviin indikaattoreihin. Työmenetelmien osalta käytämme toiseksi karkeinta tasoa eli
työtehtävien organisointiin liittyen käytämme työn autonomisuutta, tiimityötä ja työn rutiinin- omaisuutta kuvaavia indikaattoreita sekä työvä- lineiden osalta koneiden käyttöä ja ICT:n käyttöä kuvaavia indikaattoreita.
Taulukko 1. Eurofound’in tehtävämittojen osatekijät ja niiden kuvaukset
  Työn sisältö
 1. Fyysiset tehtävät: tehtävät, joiden tavoitteena on materiaalien ja esineiden käsittely ja muuttaminen, jotka jaetaan edelleen kahteen alaluokkaan.
a. Voima: tehtävät, jotka ensisijaisesti edellyttävät energian ja voiman käyttöä.
b. Näppäryys: tehtävät, jotka ensisijaisesti edellyttävät hienostuneita fyysisiä taitoja ja koordinaatiota, erityisesti käsiä käyttäen.
    2. Intellektuaaliset tehtävät: tehtävät, joiden tavoitteena on informaation käsittely ja muuttaminen ja monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, jotka jaetaan edelleen kahteen alaluokkaan.
a. Informaation käsittely: koodatun informaation käsittely ja muuttaminen, jotka jaetaan edelleen:
i. Lukutaito: sanallisen informaation käsittely ja muuttaminen.
ii. Laskutaito: numeerisen informaation käsittely ja muuttaminen.
b. Ongelmanratkaisu: tehtävät, joihin liittyy monimutkaisten ongelmien ratkaisemista, jotka jaetaan edelleen:
i. Informaation kokoaminen ja monimutkaisen informaation arviointi.
ii. Luovuus ja ratkaiseminen.
3. Sosiaaliset tehtävät: tehtävät, joiden ensisijainen tavoite on kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, jotka voidaan jakaa edelleen neljään alaluokkaan.
a. Palveleminen/ huolehtiminen: asiakkaiden tai potilaiden henkilökohtainen palveleminen tai huolehtiminen.
b. Opettaminen/valmentaminen: muiden opettaminen ja valmentaminen.
c. Myyminen/vaikuttaminen: muiden taivuttelu ja vaikuttaminen.
d. Johtaminen/ koordinointi: muiden ohjaaminen ja koordinointi.
            Työmenetelmät ja –välineet
 4. Menetelmät: työn organisoinnin tavat tehtävien suorittamiseksi, jotka jaetaan edelleen kolmeen alaluokkaan.
a. Autonomisuus: työntekijä voi vapaasti suorittaa tehtävät haluamallaan tavalla.
b. Tiimityö: tehtävät suoritetaan välittömässä yhteistyössä pienen ryhmän kesken.
c. Rutiini: tehtävät ovat toistuvia ja vakiomuotoisia.
     5. Välineet: työssä käytetyn teknologian luonne, joka jaetaan kahteen päätyyppiin. a. Koneet ja laitteet (poisluettuna ICT)
a. Informaatio ja kommunikaatioteknologiat (ICT)
    Lähde: Eurofound (2016), s. 38.
35

   33   34   35   36   37