Page 34 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 34

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 jen kasvun keskittyminen palkkajakauman ääri- päihin eli työmarkkinoiden polarisoituminen ei ole sopusoinnussa perinteisen osaamista suo- sivan teknologisen kehityksen kanssa. Uusissa selitysmalleissa korostetaan vahvasti eri amma- teissa suoritettavien työtehtävien merkitystä välitysmekanismeina teknologisen kehityksen työllisyys- ja palkkavaikutuksille. Tässä artikke- lissa tarkoituksemme on tarkastella kuinka eri ammattien palkkojen ja työllisyyden muutokset liittyvät niissä suoritettavien työtehtävien sisäl- töä kuvaaviin muuttujiin suomalaisen aineiston valossa. Käytämme työtehtävien sisältöä kuvaa- vien muuttujien lähteenä Eurofound’in kehit- tämää uutta indikaattorijoukkoa, joka on muo- dostettu lähtökohtaisesti kuvaamaan erityisesti eurooppalaisia työmarkkinoita.
Eurofound’in tehtävämuuttujat kuvaavat ammattien tehtäväsisältöä kahden eri pääulot- tuvuuden perusteella. Työtehtävien sisältö (eli mitä työssä tehdään) ja toisaalta menetelmät ja työvälineet, joilla tehtävät suoritetaan (eli kuinka työ tehdään). Ensimmäinen ulottuvuus riippuu pitkälti siitä mitä tuotetaan (toimi- alasta) ja sitä mitataan indikaattoreilla työteh- tävien fyysiselle, intellektuaaliselle ja sosiaali- selle sisällölle, jotka kukin rakentuvat edelleen erilaisille alaindikaattoreille. Toinen ulottuvuus riippuu ensisijaisesti käytetystä teknologiasta ja tuotannon organisointitavasta. Nämä riippuvat puolestaan sekä historiasta, että institutionaa- lisesta ympäristöstä. Eri yhteiskunnat tai eri- laiset organisaatiot voivat käyttää hyvin erilaisia menetelmiä ja työvälineitä täsmälleen saman työtehtävän toteuttamiseen. Tätä ulottuvuutta mitataan indikaattoreilla työmenetelmille (työn autonomisuus, tiimityö, työn rutiininomaisuus) ja työvälineille (koneet ja laitteet, ICT), joista osalla on edelleen omat alaindikaattorinsa. Nämä mittarit yhdistävät kaikkiaan kolmeen eri perusaineistoon sisältyviä tietoja: OECD:n koordinoima Kansainvälinen aikuistutkimus (Programme for International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), Eurofoundin oma eurooppalainen työolotutkimus (EWCS)
sekä amerikkalainen tietokanta ammatillisten työtehtävien sisällölle ja osaamisvaatimuksille Yhdysvaltain työmarkkinoilla (The Occupational Information Network, ONET). Näistä perus- aineistoista Eurofound on rakentanut vuoden 2012 tilannetta kuvaavan tietokannan, jossa on dokumentoitu standardoidut indikaattorit kai- kille työtehtävien osatekijöille jokaiselle ammat- ti-toimiala-yhdistelmälle kaksinumerotasolla (ks. tarkemmin Eurofound, 2016 ja Fernández- Macías, 2016). Tehtävämittariston rakenne ja niiden kuvaukset on esitetty taulukossa 1. Tässä artikkelissa yhdistämme nämä tehtävämitat Tilastokeskuksen harmonisoituun palkkara- kenneaineistoon. Harmonisoitu palkkaraken- neaineisto yksityiselle sektorille kattaa kaikki työntekijät niissä yrityksissä, jotka työllistävät vähintään viisi henkilöä vuosina 1995–2013. Yhdistettyä aineistoa käyttäen tarkastelemme jatkossa, kuinka ammattien palkkojen ja työlli- syyden muutokset liittyvät ammattien tehtävä- sisältöihin vuosina 1995–2013.
Koska Eurofoundin muodostamat tehtävä- mitat on laskettu jokaiselle kaksinumeroiselle (ISCO08-NACE2.0) ammatti-toimiala yhdis- telmälle, niin kutsumme jatkossa jokaista täl- laista yhdistelmää ammatiksi. Tämä on myös Eurofoundin mittajärjestelmän yksi kantavia ajatuksia eli saman ammattinimikkeen omaa- vien henkilöiden työtehtävät ja niiden tehtä- vämitat voivat poiketa toisistaan sen mukaan mitä tuotetta tai palvelua tuotetaan eli toimi- aloittain. Näin määriteltyjä ammatteja aineis- tossa on yli 1000, jos jätetään pois kaikkein pienimmät ammatit, joihin kuuluu ainoastaan alle 20 henkeä. Jokaiselle ammatille voidaan nyt laskea harmonisoidusta palkkarakenneai- neistosta keskimääräinen reaalipalkka (de a- toituna Tilastokeskuksen virallisella kuluttaja- hintaindeksillä) sekä työllisten henkilöiden (tai työtuntien) lukumäärä kunakin vuonna. Lisäksi jokaiseen ammattiin voidaan liittää taulukossa 1. esitetyt tehtävämuuttujien arvot Eurofound’in keräämästä tietokannasta. Tässä artikkelissa emme käytä tehtävämittojen kaikkein tarkinta
34
   32   33   34   35   36