Page 15 - MS_5_2018
P. 15

                SAK:n edustajiston päätöslausuma 23.11.2018
SAK:n edustajisto:
Seuraavissa eduskuntavaaleissa
ratkaistaan Suomen suunta
Ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkeaa voittaako sopimiseen perustuva luottamusyhteiskunta vai jatketaanko vastakkainasettelun, työehtojen heikentämisen ja leikkausten linjalla, SAK:n edustajisto toteaa ja kehottaa ihmisiä käyttämään äänioikeuttaan.
Ääni sopimisen ja
luottamusyhteiskunnan puolesta Seuraavissa eduskuntavaaleissa ääneste- tään Suomen suunnasta. Jatketaanko ny- kyisen hallituksen linjalla, jolla lisätään vastakkainasettelua, heikennetään työeh- toja ja leikataan työttömiltä, vai rakenne- taanko yhdessä sopien luottamusyhteis- kuntaa, jossa kaikkien ääni kuuluu?
Sopimiseen perustuva luottamusyhteis- kunta on ammattiyhdistysliikkeen valinta, mutta tällä vaalikaudella on osoitettu, että palkansaajat osaavat tarvittaessa myös taistella.
Nykyisen hallituksen haluttomuus kuunnella työntekijöiden ääntä on pakotta- nut meidät huutamaan. Kansa kokoontui toreille sankoin joukoin vastustamaan en- sin työehtoja heikentäviä pakkolakeja ja sitten työttömiä kurittavaa aktiivimallia. Syksyllä jouduimme puolustamaan työnte- kijöiden työsuhdeturvaa jopa poliittisilla työtaisteluilla. Joukkovoiman avulla saimme hallituksen kääntämään kurs- siaan.
Kevään eduskuntavaalien jälkeen ha- luamme hallituksen, joka kuulee palkan- saajien äänen myös ilman megafoneja ja tuhansien ihmisten mielenosoituksia. Tar- vitsemme hallituksen, joka kunnioittaa kol- mikantaa ja sopimusyhteiskuntaa.
keksintö, vaan sillä on pitkät kansainväli- set perinteet. Ensi vuonna 100 vuotta täyt- tävä työelämän pelisääntöjä asettava YK:n alainen Kansainvälinen työjärjestö ILO perustuu kolmikantaiseen päätöksente- koon. Paras tapa kunnioittaa tätä juhla- vuotta on palata hyväksi osoittautunee- seen sopimiseen perustuvaan malliin myös Suomessa.
Järjestäytymällä
parempaa työelämää
Hyvä työelämä perustuu jatkossakin korkeaan järjestäytymisasteeseen, sopimi- sen vapauteen ja palkansaajien oikeuteen käyttää tarvittaessa painostuskeinoja.
Työssäjaksaminen edellyttää reilua työtä ja sopimista. Työsuhdeturva, vakaa työ, hy- vät työolot, kunnon palkka ja inhimillisesti joustava työelämä auttavat jaksamaan ja luovat uskoa tulevaisuuteen.
Järjestäytyminen ja työehdoista sopimi- nenovatparaskeinovastatanuorten kohtaamaan työelämän epävarmuu- teen sekä esimerkiksi alustatalouden, nollatuntisopimusten ja vuokratyön aiheutta-
miin epäkohtiin, jotka uhkaavat synnyttää kahdet työmarkkinat. Järjestäytymisen edis- täminen yli liittorajojen on meidän yhteinen tehtävä.
Keväällä äänestämme sankoin joukoin paremman työelämän ja hyvinvointivaltion puolesta. Jos emme äänestä, niin muut päättävät meidän puolestamme. Tämän vaalikauden kokemukset osoittavat, ettei vastakkainasettelun aika todellakaan ole ohi. Meillä ei ole varaa nukkua vaaleissa, koska siitä seuraisi taas unettomia
öitä työmarkkinoilla.
  Kolmikanta ei ole mikään suomalainen
2018 • 5 // MS 15


   13   14   15   16   17