Page 40 - MS_5_2018
P. 40

                Merieläkeläinen
OLET JÄÄNYT ANSAITULLE eläkkeelle, mutta haluaisit silti ylläpitää kontakteja entisiin työtovereihisi ja tuttaviisi merel- tä, jotka ovat jo eläkkeellä. Tähän Sinul- la on parhaat mahdollisuudet liittymällä johonkin merieläkeläisyhdistykseen.
Merieläkeläisyhdistyksiä toimii mo- nella paikkakunnalla ja ne järjestävät monipuolista toimintaa jäsenilleen, ko- koontumisia, esitelmiä, teatterikäyntejä, matkailua ym. Yhdistykset ovat yhteis- työssä myös merenkulkijain ammattiyh- distysten kanssa ja yhteisiä tapahtumia järjestetään. Jäseniä yhdistyksissä on jo yli 500 henkilöä. Myös aktiivi merenkul- kija ja puoliso, joka ei ole ollut meripal- veluksessa, on tervetullut kannatusjä- senenä.
Mikäli sinua kiinnostaa ole ystävälli- nen ja ota yhteyttä johonkin yhdistyksen puheenjohtajaan tiedot nettisivullam- me osoitteessa:
www.merieläkeläiset.fi
Sjöpensionär
DU HAR BLIVIT på din införtjänade pen- sion, men vill uppehålla kontakterna med dina tidigare arbetskamrater och bekanta ifrån sjön som är pensionerade. Till detta har Du möjligheten genom att ansluta dig till någon av sjöpensionärsföreningarna.
Sjöpensionärsföreningar verkar på många orter och de ordnar en mångsidig verksamhet för sina medlemmar, möten, föredrag, teaterbesök, resor m.m. Fören- ingarna samarbetar även med sjöfacket och gemensamma tillställningar ordnas. I föreningarna finns det över 500 med- lemmar. Även aktiva sjöfarare och make/ maka är välkommen som understödande medlemmar.
Om du känner dig intresserad var vän- lig och tag kontakt med någon av nedan- nämnda föreningar:
www.merieläkeläiset.fi
 Helsingin Seudun Merieläkeläiset ry
Puheenjohtaja Tapio Nurminen Kuusmiehenpolku 4 C 6, 00670 Helsinki
Puhelin 050 441 6081 Sähköposti: tapio.nurminen@saunalahti.fi
Kymenlaakson Merieläkeläiset ry
Puheenjohtaja Tuula Valjus Ruukinkatu 3 B 23, 48100 Kotka Puhelin 050 561 4771
Sähköposti: tuula.valjus@gmail.com
Turun Seudun Merimieseläkeläiset ry
Puheenjohtaja Pekka Teräväinen Rostockinkatu 2D, 20250 Turku Puhelin 0400 432 668
Sähköposti: pekka.teravainen@pp.inet.fi
Vaasan Seudun Merieläkeläiset ry
Puheenjohtaja Sirpa Kaikkonen Hämeenlinnankatu 6 F48, 65350 Vaasa Puhelin 0500 955475
Sähköposti: sirpa.kaikkonen4@luukku.com
Oulun Seudun Merieläkeläiset ry
Puheenjohtaja Timo Haipus Vihiluoto 5, 90440 Kempele Puhelin 0400 665941
Sähköposti: tipe@merimieskuvia.fi
Helsingfors Nejdens Sjöpensionärer r.f Ordförande Tapio Nurminen Kuusmiehenpolku 4 C 6, 00670 Helsinki
Tel 050 441 6081
E-post: tapio.nurminen@saunalahti.fi
Kymmenedalens Sjöpensionärer r.f
Ordförande Tuula Valjus Ruukinkatu 3 B 23, 48100 Kotka Tel. 050 561 4771
E-post: tuula.valjus@gmail.com
Åbo Nejdens Sjömanspensionärer r.f.
Ordförande Pekka Teräväinen Rostockinkatu 2D, 20250 Åbo
Tel. 0400 432 668
E-post: pekka.teravainen@pp.inet.fi
Vasa Nejdens Sjöpensionärer r.f.
Ordförande Sirpa Kaikkonen Hämeenlinnankatu 6 F 48, 65350 Vaasa
Tel. 0500 955475
E-post: sirpa.kaikkonen4@luukku.com
Uleåborgs Nejdens Sjöpensionärer r.f.
Ordförande Timo Haipus Vihiluoto 5, 90440 Kempele Tel. 0400 665941
E-post: tipe@merimieskuvia.net
Merieläkeläisyhdistysten Keskusliitto ry – Sjöpensionärsföreningarnas Centralförbund r.f. www.merielakelaiset.fi Puheenjohtaja/Ordförande Tapio Nurminen Kuusmiehenpolku 4 C 6, Helsinki 00670 Puhelin/Telefon 050 441 6081 Sähköposti/E-post: tapio.nurminen@saunalahti.fi
  40 MS // 5 • 2018   38   39   40   41   42