Page 8 - MS_5_2018
P. 8

                Aalto Shippingin perustaja ja toimitusjohtaja Tatu Laurila:
Uskon suomalaiseen merenkulkuun, osaamiseen, laivanomistamiseen ja merimiehiin
Aalto Shippingin toimitusjohtaja Tatu Laurila on seurannut kuinka laivoja on myyty ulos Suomesta ja ”touhu” alkoi hieman harmittaa häntä. Sen johdosta hän perusti uuden varustamon, Aalto Shippingin, jonka tavoitteena on palauttaa tonnistoa takaisin Suomen lipun alle.
Varustamon perustamistyöt käyn- nistyivät reilu vuosi sitten Lauri- lan autotallista, jossa toimi aluk- si varustamon konttori. Laurila ja varustamon fleet manager / henkilöstö- päällikkö Matti Jerkkola ajoivat omakustan- teisesti – ja jopa autossa yöpyen – ympäri Eurooppaa etsimässä varustamolle sopivia laivoja. Nyt Suomen lipun alla seilaa jo kol- me uutta alusta.
Ajatus uudesta suomalaisesta varusta- mosta ei syntynyt yhdessä yössä, vaan ystä- vykset Tatu Laurila ja Matti Jerkkola pyörit- telivät mielessään vuosia ajatusta uudesta varustamosta. Kummatkin heistä ovat työskennelleet merenkulun parissa nuores- ta pojasta lähtien.
”Uskomme suomalaiseen merenkul- kuun ja osaamiseen. Suomen lipun alle tar- vitaan uutta kotimaista tonnistoa myös tu- levaisuudessa, sillä nykyinen kalusto alkaa olla jo melko vanhaa”, Laurila toteaa.
Suurin haaste oli löytää varustamon pe- rustamiseen tarvittava rahoitus. Rahoittajak- si ryhtyi kotimainen finanssiryhmä Taaleri. Aalto Shippingin omistus on sataprosentti- sesti suomalainen. Käytännössä Taaleri on rahoittanut alusten hankinnan. Varustamon tehtävä on hankkia ja hoitaa muu liiketoi- mintaan liittyvä rahoitus.
”On hieno asia, että varustamo on ra- kennettu suomalaisella pääomalla. Omis- tajia, kuten esimerkiksi perhesijoituksia, on ympäri Suomen ja erityisesti Turun seudul-
ta, joka on myös varustamon kotipaikka.” ”Siitä juontaa myös M/s Airiston nimi. Halusimme aluksen nimeen jotakin Turun seutuun liittyvää. Airisto kuulosti sopivalta nimeltä”, toimitusjohtaja Laurila ja johtaja Jorma Alanne Taalerista kertovat Inkoon sa- tamassa, jonne he ovat tulleet paikan pääl- le tapaamaan miehistöä aluksen ensim-
mäisellä matkalla Suomen lipun alla.
Uusi varustamo on suuri ponnistus
”Tämä on vaatinut äärettömän kovaa pus- kemista meiltä kaikilta, että olemme saa- neet vietyä työtä eteenpäin. Varustamotoi- minta on hyvin viranomaishallittua ja byrokratia on teetättänyt paljon työtä.”
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Aalto Shipping on tuonut Suomen lipun al- le jo kolme uutta alusta. Lokakuussa Suo- men lipun alle saapunut M/s Airisto tulee Meriauran rahtaukseen.
”Sijoittajille on tärkeää, että on suoma- lainen kumppani. Kaksi ensimmäistä alus- ta menivät ulkomaiseen rahtaukseen”, Alanne toteaa.
Vanhan ajan hakurahtia
Kesällä liikenteessä aloittaneet M/s Bothnia ja M/s Aurora ajavat hakurahtia pääasiassa Välimeren alueella.
”M/s Aurora on parhaillaan matkalla Marokkoon. Meillä on ollut varustamossa alusta lähtien aluksia, jotka ajavat Välime- rellä, Mustallamerellä ja Afrikassa. Meri-
 8 MS // 5 • 2018

   6   7   8   9   10