Page 9 - MS_5_2018
P. 9

                  Kakkukahvit uudella laivalle ja varustamolle
M/s Airisto -laivaa Inkoossa vastaanottamassa olivat Jorma Alanne Taalerista, varustamon kolmas omistaja Michael Schröder. Tilaisuudessa paikan päällä oli myös Meriauran edustajana oli operations superintendent Mathias Landor.
  Varustamon johdolla vankka merenkulkutausta
Aalto Shipping Companyn toimitusjohtaja Tatu Laurila ja henkilöstöpäällikkö Matti Jerkkola. Varustamon kolmas osakas on Michael Schröder.
miehet näkevät aluksillamme eri satamia ja kaupunkeja sekä maailmaa. Merenkulussa on muutakin kuin vain tämä Suomen ja Ruotsin väli”, Laurila näkee hyvänä.
”Viime viikolla M/s Bothnia kävi Ro- maniassa. Satamakapteenin mukaan suomalainen alus ei ole koskaan aiem- min käynyt kyseisessä satamassa – ei ai- nakaan20vuoteen–häntarkistisatama- kirjoista.”
Aalto Shippingin alusten reitit edustavat vanhan ajan hakurahtiliikennettä, jossa seuraava määränpää saattaa olla tunte- maton.
”Laivaväkemme joutuu nyt hieman opettelemaan työtä, joka on jäänyt hieman unholaan. Toisaalta satamat, joissa käym- me, ovat iso rikkaus ja kokemus”, Laurila tuumii.
Työpaikkana Aalto Shipping tarjoaa ”vanhan ajan merimiestyötä”, jossa näkee eri maita ja satamia. Varustamo on kiinnos- tanut työpaikkana jo monia.
Harjoittelupaikkoja nuorille
Toimitusjohtaja Laurila kertoo uskovansa suomalaiseen merenkulkuun, osaami- seen, laivanomistamiseen ja merimiehiin.
”Minulle on ollut alusta pitäen sydämen asia tarjota suomalaisille nuorille harjoitte- lupaikkoja aluksiltamme. Näin saadaan uu- sia ihmisiä kiinnostumaan alasta. Kun tar- joamme heille harjoittelupaikkoja, he lähtevät opiskelemaan alaa ja luomme me- renkululle tulevaisuutta.”
”Tietysti meidän täytyy ”miksata” varus- tamon suomalaisen miehistön kanssa yh- teen myös kansainvälistä miehistöä, koska merenkulku on kansainvälistä. Tavoittee- namme on tarjota työtä suomalaisille meri- miehille, niin päällystölle kuin miehistölle.”
Laurila korostaa miehistön merkitystä va- rustamotoiminnassa. Hän itse on aloittanut työuransa lukioikäisenä laivan talouspuolel- ta, josta hän siirtyi koneeseen (M/s Silja Eu- ropa). Armeijan hän kävi laivastossa.
”Varustamo ja laiva ei ole yhden miehen
tai naisen show, vaan yhdessä olemme vahvempia ja teemme tätä työtä. Saamme porukkaa innostumaan. Olemme löytäneet paljon hyviä ihmisiä ja yhteistyökumppa- neita toimintaan mukaan, jotka vievät työtä eteenpäin.”
 2018 • 5 // MS 9


   7   8   9   10   11