Page 18 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 18

Bra att minnas då
man gör upp avtal
Det är ofta besvärligt att sköta ärenden som har att göra med boendet då rättshandlings- förmågan blir försämrad. Hemmet är centralt med tanke på grundtryggheten, både för indi- viden och den övriga familjen, och är också en ekonomiskt viktig fråga.
• Då en person vill ge en annan person fullmakt att bestämma över den fastighet hen äger, bör fullmak- ten göras skriftligt och vara tillräckligt detaljerad. För intressebevakningsfullmakter gäller emellertid undantaget att fastigheterna inte behöver speci ce- ras i fullmakten. Det räcker med att det i fullmakten ingår en s.k. allmän fullmakt att överlåta fastigheter. Se närmare punkten Intressebevakningsfullmaktens innehåll, sid 28, och modellblanketten sidorna 36-37.
• En aktieägare kan via en befullmäktigad utnyttja sin rösträtt på bostadsaktiebolagets möte. Det är skäl att datera fullmakten, och även explicit nämna ifall det är tänkt att fullmakten ska gälla vid  er än ett möte.
• Man kan säga upp ett hyresavtal för en bostad, även om avtalet är tidsbundet, ifall den ena av- talsparten på grund av egen eller anhörigs sjukdom inte kan utnyttja den uthyrda bostaden, eller behöver den för sitt eget boende.
Det kan vara både krävande och ekonomiskt riskabelt att sköta placeringsfrågor. Det kan därför vara motiverat att använda sig av de råd ifråga om förmögenhetsförvaltning man kan få av experter på området.
• Bland annat bankerna erbjuder såväl konsultering som förmögenhetsförvaltning med öppen fullmakt. I det förra fallet ger experten råd i placeringsfrågor, och i det senare överlåter kunden placeringsverk- samheten helt i tjänsteproducentens händer.
• Speciellt krävande är skötsel av skogsegendom, både för att den kräver specialkompetens och för att den är fysiskt tung. Därför erbjuder skogsreviren en bred palett av tjänster i anslutning till skogsvård, vir- keshandel och skogsbeskattning.
Kommunikationstjänsterna bygger ofta på långvariga avtal, vilket ibland skapar problem då avtalspartens hälsotillstånd försämras.
• Då man skaffar en telefon- eller internetanslutning lönar det sig att noga tänka efter i vilkas namn avtalet görs. Det kan vara motiverat att beteckna den som handhaft frågan som anslutningens ägare, och den som utnyttjar tjänsten som dess innehavare.
• Man kan skriva en fullmakt för den som ska kvittera ut posten. Enligt postens egna standardanvisningar bör fullmakten vara personlig, och är i kraft högst tre år.
Det kan vara nödvändigt att uppsöka ett äm- betsverk, t.ex. för att ansöka om olika tillstånd eller förmåner.
• Man har i princip alltid rätt att ha en ställföreträdare då man uppsöker en myndighet. Denne bör emel- lertid alltid kunna uppvisa en fullmakt eller motsva- rande bevis på att denne har rätt att agera ställföre- trädare. Myndigheten kan kräva att fullmakten är noggrant speci cerad.
• Det är möjligt att ha en ställföreträdare också vid en rättegång. Man har för ombud och biträden i lagen ett stort antal detaljerade bestämmelser ifråga om deras sakkunskap och pålitlighet.
18 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   16   17   18   19   20