Page 19 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 19

Frågor kring vård och omsorg
Det är bra att vara förutseende inte bara när det gäl- ler ekonomin utan också ifråga om de s.k. personliga angelägenheterna. Med det avses t.ex. beslut kring omsorg och hälsa, och valet av vårdplats.
Det är alltid bra att diskutera med sina närmaste om hur man själv i framtiden vill bli omskött, ifall det skulle ske något som gör att man inte längre själv kan fatta besluten. Hur vill man bli omskött, och var vill man bo? Föräldrar tror ofta att deras barn auto- matiskt känner till sina föräldrars önskemål, eller så tror barnen att de vet vad deras föräldrar vill. Men om man diskuterar saken kan det visa sig att man inom familjen har helt felaktig uppfattning om de oli- ka parternas önskemål och preferenser.
Det är emellertid bra att samtala om sin framtida vård inte bara med den övriga familjen utan också med den eventuella egenläkaren och –vårdaren. Det
är med tanke på de rättsliga åtgärder man vidtar bra att minnas, att vårdpersonalen i sitt arbete har tystnadsplikt inte bara om patienthandlingarna utan också ifråga om allt det man ser och hör i sitt arbe- te. Utgångspunkten är att professionell vårdpersonal har rätt att ge ut uppgifter om en patient enbart med patientens tillstånd. Men om det gäller ett viktigt ingrepp, och man för detta behöver tillstånd av en anhörig, har den anhöriga för att kunna ge sitt till- stånd rätt att få nödvändiga uppgifter om patientens hälsotillstånd.
På vissa vårdtestamentsblanketter kan man utse en andrahandsperson som får rätt att fatta vårdbeslu- ten i den situation man själv inte längre är förmögen att göra det. På vissa blanketter kan man också nämna vilka som har rätt att få information angående hälsotill- ståndet hos och vården av den som gjort testamentet. Läs om vårdvilja på s. 38.
19


   17   18   19   20   21