Page 16 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 16

Nätbankskoder
Man kan sköta banktjänster elektroniskt med hjälp av personliga nätbankskoder. Man kan med samma koder också logga in på en mängd andra elektroniska tjänster, t.ex. sådana som sammanhänger med ens arbete, med olika förmåner och med tidsbeställning- ar och inköp. Syftet med nätbankskoderna är att det tryggt ska gå att identi era kunden, vilket inte är möj- ligt ifall även andra har tillgång till dem. Nätbanksko- derna är därför alltid personliga. Ifall man vill överlåta rätten att använda nätbanken till en annan person, bör man med banken överenskomma att den som innehar användningsrätten kan använda kontot med sin egen personliga nätbankskod.
Nätbankskoderna är alltid personliga.
Förvaring av dokument och värdeföremål
Bankfacken hör till de förmögenhetsförvaltnings- tjänster som bankerna erbjuder. Ett bankfack är en låst förvaringsplats inne i bankens utrymmen som kunden hyr. Personalen har vanligen ingen kännedom om fackets innehåll, eller tillgång till det. Det är ett bra sätt att förvara värdesaker och viktiga dokument. Om man där förvarar t.ex. sin intressebevakningsfullmakt bör de personer som nämns i fullmakten ha rätt att få tillgång till bank- facket, så att de vid behov kan få ut detta viktiga dokument.
Skötseln av andra viktiga vardagsärenden och avtal
Att inskaffa, använda och överlåta olika saker eller tjänster förutsätter i allmänhet att man ingått olika avtal eller överenskommelser. Dylika överenskom- melser är alltså ett nödvändigt villkor för att varda-
16 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   14   15   16   17   18