Page 17 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 17

gen ska fungera. Man kan genom olika avtalsarrang- emang och befullmäktiganden se till att vardagen fungerar i enlighet med ens egen vilja också den dag man inte längre kan ta hand om sig själv. Och det är redan då man gör ett dylikt avtal skäl att bereda sig på de eventuella förändringar som senare kan ske.
Olika typer av avtal och överenskommelser
En överenskommelse kan vara av engångsnatur, t.ex. för dagliga matinköp eller inköp av en resebiljett, där det inte uppstår någon långvarig samarbetsrelation mellan avtalsparterna. Men avtal kan också uppgö- ras för en längre tid. Vanliga exempel på varaktiga avtal är försäkrings-, el- och hyresavtal. De kan gäl- la tillsvidare eller för en viss tid. Ett avtal som gäller tillsvidare är i allmänhet i kraft tills det upphör genom att man säger upp det. I avtal som gäller en viss tid ingår vanligen ingen möjlighet att säga upp det, ef- tersom avtalet automatiskt upphör då den avtalade tiden löper ut.
Enbart det att man är släkt räcker inte för att häva ett avtal som en person som blivit handlingsoförmögen tidigare har ingått.
Ett vederbörligt uppgjort avtal binder i princip av- talsparterna tills de har fullgjort sina åtaganden. Det att den ena avtalspartens hälsotillstånd har försäm- rats på grund av sjukdom eller olycka innebär inte automatiskt att de avtal denne tidigare har ingått skulle upphöra att gälla.
Genom ett avtal upprättas mellan parterna ett speciellt rättsligt förhållande som ger bägge parter
rättigheter och skyldigheter i förhållande till varan- dra. I allmänhet är det endast någon av avtalsparter- na, eller dennes företrädare, som kan åberopa avta- let. Att man t.ex. är släkt med en person som blivit handlingsoförmögen räcker inte för att upphäva ett avtal denne tidigare har ingått.
I allmänhet förutsätter ändringar av innehållet i ett avtal ett godkännande av samtliga avtalsparter, och det är alltså inte möjligt att ensidigt göra ändringar i det. Därför ingår i avtal ibland bestämmelser om på vilket sätt eventuella ändringar kan göras. Det att nå- gon avtalspart insjuknar eller blir handikappad efter att avtalet har ingåtts kan vara en sådan förändring i de yttre omständigheterna som gör det möjligt att jämka ifråga om avtalets innehåll. I sista hand är det domstol som avgör ifråga om dylika avtalsändringar.
17


   15   16   17   18   19