Page 2 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 2

HTill läsaren
andboken är en samling tips för hur man förbereder sig för den dag man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter. I stället för en kortfattad katalog presenteras de viktigaste sätten att vara framsynt på ett juridiskt hållbart sätt, inklusive förklaringar och modellexempel. Här  nns de viktigaste blanketterna för den egna vårdviljan, en modell för en intressebevakningsfullmakt och  era exempel från det verkliga livet, som visar hur viktigt det är att vara förutseende, och att planera för alla
eventualiteter i god tid. Däremot har vi utelämnat andra i sig viktiga aspekter av framtidsplanering- en, t.ex. frågor i anslutning till boende, tillgänglighet och hjärnhälsa.
I handboken avses med juridiska förberedelser att man planerar för framtiden och förbereder sig för den dag man själv kanske förlorar sin handlingsförmåga. Man kan genom juridisk planering i förväg bestämma om skötseln av ens egna angelägenheter, ifall man i ett senare skede blir hand- lingsoförmögen på grund av sjukdom, olycksfall eller annan motsvarande orsak. Det  nns rättsliga instrument med vars hjälp man garanterar att den egna viljan också under sådana omständigheter respekteras. Juridisk planering är en process som ofta kräver att saken först får mogna lite. Tag allt- så tid på dig med att bekanta dig med de metoder som  nns, men uppskjut inte för länge eftersom det lönar sig att vidta åtgärder så tidigt som möjligt – sjukdomar och olyckor ser inte till åldern. Samla också de viktigaste dokumenten i en enda mapp, och berätta för dina närmaste var mappen  nns, och ta den med dig ifall du blir tvungen att uppsöka vård.
Det är viktigt att du vid behov kan be om tilläggsuppgifter av sakkunniga. I slutet av handboken  nns kontaktuppgifter till olika organisationer och andra instanser.
Lycka till i din egen framtidsplanering önskar arbetsgruppen
2
Handbok i att förbereda sig juridiskt


   1   2   3   4   5