Page 5 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 5

Olika sätt att
förbereda sig juridiskt
Se modell­ blanketten
36
BEFULLMÄKTIGANDE GENOM FULLMAKT
Olika typer av fullmakter 22 Att göra en fullmakt 22 Fullmaktens giltighetstid 23
INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT
Det lönar sig 24
De formella kraven 25
Att utse en intressebevakningsfullmäktig 26 Intressebevakningsfullmaktens innehåll 28 Anvisningar till den befullmäktigade 30 Undertecknande och bevittnande 31
Förvaring 32
Ikraftträdande 32
Övervakning av intressebevakningsfullmäktigen 34 Då fullmakten upphör att gälla 35
Modellblankett 36
VÅRDVILJA
Att uppgöra sin vårdvilja 38 Vårdviljans innehåll 38
Olika blanketter för vårdvilja 40 Förvaring av vårdviljan 41 Vårdviljan är bindande 42
TESTAMENTEN OCH ÖNSKEMÅL IFRÅGA OM BEGRAVNINGEN
Testamente 43
Önskemål ifråga om begravningen 44
Intressebevakning
som en sista trygghet
Kriterierna för intressebevakning 46
Intressebevakarens uppgifter 48
Vem kan vara intressebevakare 48
Förordnande av intressebevakare 49
Övervakning av intressebevakaren 50
Skillnaden mellan intressebevakningsfullmakt och intressebevakning 50
Jämförelse mellan vanlig fullmakt, intressebevakningsfullmakt och intressebevakning 53


   3   4   5   6   7