Page 22 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 22

Befullmäktigande genom fullmakt
Att befullmäktiga en annan, dvs. att genom en full- makt överföra den egna beslutsmakten på en annan, är ett bra och enkelt sätt att i juridiskt avseende i förväg ombesörja att olika ärenden blir skötta. Befull- mäktigande genom fullmakt används oftast för sköt- sel av bank- och myndighetsärenden. Men i prak- tiken sköts också många försäkrings-, telefon- och skatteärenden med hjälp av fullmakt. Då man t.ex. ansöker om olika former av socialbidrag är det ofta behändigt att ge en fullmakt åt en pålitlig anhörig. Denne uppvisar då fullmakten åt ifrågavarande myn- dighet, och fungerar därmed som fullmaktsgivarens ombud.
Man kan emellertid inte sköta alla ärenden via ett ombud. Sådana är t.ex. utpräglat personliga ärenden, såsom upprättande av testamente eller ingående av äktenskap. Det är dessutom viktigt att minnas, att skötsel av ärenden genom fullmakt inte övervakas av några myndigheter.
Gör alltid fullmakten skriftligt,
för undvikande av oklarheter.
Olika typer av fullmakter
En fullmakt är vanligen skriftlig. Men det är också möjligt att ge en muntlig fullmakt. Men det lönar sig i praktiken alltid att göra den skriftligt, för undvikande av oklarheter (befullmäktigande genom fullmakt). Så kallade öppna fullmakter, där man inte alls har speci-  cerat de frågor som fullmakten gäller, är i allmänhet inte att rekommendera. Det är bra att noggrant spe- ci cera de frågor där man vill överlåta beslutsrätten åt en annan person. En alltför detaljerad fullmakt kan å andra sidan visa sig oanvändbar ifall omständighet- erna plötsligt förändras.
Att göra en fullmakt
Förutsättningen för att en fullmakt skall vara giltig är att fullmaktsgivaren förstår fullmaktens innehåll och betydelse.
Olika myndigheter och företag kan ha egna blanketter för att underlätta uppgörandet av olika fullmakter. Folkpensionsanstalten (FPA) har t.ex. en egen fullmaktsblankett. Man kan med den befullmäk- tiga någon att sköta alla förmånsärenden hos FPA,
Ärenden som sköts med fullmakter övervakas inte av någon myndighet.
22 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   20   21   22   23   24