Page 23 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 23

eller begränsa det till att gälla enbart skötseln av vissa förmåner eller ärenden. Fråga närmaste FPA-kontor eller se adressen www.kela. /web/sv/blanketter
I bankärenden lönar det sig att fråga av sin egen bank, eftersom bankerna är noga med vilka fullmak- ter de godkänner. Många banker har egna fullmakts- blanketter.
I lagstiftningen  nns inga krav på att fullmakten bör ha vittnen, men de är att rekommendera. Den part för vilken fullmakten är avsedd (t.ex. banken) är inte tvungen att godkänna fullmakten ifall man inte kan förvissa sig om att den är giltig.
Fullmaktens giltighetstid
En fullmakt träder i kraft så fort den är gjord, och gäl- ler tillsvidare, såvida man inte i fullmakten har angett när den träder i kraft respektive upphör att gälla. En fullmakt är i princip fortfarande giltig även om full- maktsgivaren senare förlorar förmågan att förstå dess innebörd, eller att övervaka den befullmäkti- gades sätt att sköta sitt uppdrag. Men banken kan konstatera att den fullmakt som tidigare har använts, och godkänts av banken, inte längre godkänns för skötseln av en persons ärenden emedan fullmakts- givaren förlorat sin rättshandlingsförmåga. Det lönar sig därför att utöver fullmakten, eller fullmakterna, uppgöra också en intressebevakningsfullmakt, som träder i kraft först då ärendena inte längre kan skötas med en vanlig fullmakt.
>
>
Läs mera om skötseln av bankärenden med hjälp av fullmakt på s. 15.
Läs mera om intressebevakningsfullmakter på s. 24.
Kari 52 år ja Mari 51 år
De äkta makarna Kari och Mari bor norr om Pieksämäki, i sitt eget hus, byggt på 60-talet. Hemmet vid sjöstranden är för dem mycket kärt, men grusvä- gen dit är lång och gropig. Väglaget har på sin föredragningslista tagit upp frågan om en dyr reparation av bron, och paret har sin bestämda åsikt. Men eftersom de då är utomlands för att fira sin bröllopsdag skriver de en fullmakt åt Maris brorson, som ger denne rätt att representera paret på väglagets möte.
Det lönar sig att utöver fullmakter också ha en intressebevakningsfullmakt, som träder i kraft först då man inte längre kan sköta sina ärenden enbart med fullmakter.
23


   21   22   23   24   25