Page 7 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 7

När och varför det lönar sig
att vara förutseende
Med att vara juridiskt förutseende menas att man planerar och bereder sig för sin egen framtid, med tanke på eventuellt förlorad handlingsför- måga. I det här kapitlet beskrivs fördelarna med att man är förutseende, och när det är skäl för envar att ta sig an frågan.
Man kan juridiskt i förväg bestämma hur skötseln av sådant som gäller en själv blir ombesörjd, ifall man i ett senare skede förlorar sin handlingsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller motsvarande. Det  nns rättsliga instrument med vars hjälp man garan- terar att den egna viljan också under sådana om- ständigheter blir respekterad.
Man utgår ofta ifrån att det är ens make/maka el- ler ens barn som kommer att ta hand om det som berör en själv, ifall det skulle hända en någonting. Man tänker sig att sakerna ordnar sig av sig själv. Vårt förtroende inför våra närmaste är ofta så stort, att vi inte i förväg har gett några fullmakter åt dem. Att det  nns ett förtroende inom familjen betyder emeller-
tid i allmänhet inte att det automatiskt också  nns rätt att sköta en annan persons angelägenheter. Man kan framför allt inte sköta en annans ekonomiska frågor utan vederbörlig fullmakt. En annan persons konton kan t.ex. användas enbart av den som äger kontot, eller den som denne befullmäktigat. Man kan inte heller hantera en annans egendom utan dennes tillstånd. Inte ens ett äktenskap ger automatiskt till- träde till makans/makens konton. Många utgår också ifrån att allting borde vara under kontroll eftersom det  nns ett inbördes testamente. Men då observe- rar man inte att ett testamente gäller endast tiden efter döden.
7


   5   6   7   8   9