Page 50 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 50

Beslut om förordnande av intressebevakning
Ifall en person har ansökt om intressebevakning för sig själv, förstår innebörden av detta, inte har något emot intressebevakningen och önskar att en viss person skall utses till hens intressebevakare, kan magistraten fatta beslut i frågan. Ifall processen har igångsatts med en anmälan, och magistraten kunnat konstatera att det föreligger behov av intressebevak- ning, är det magistraten som i egenskap av förmynd- armyndighet gör ansökan till närmaste domstol, oftast tingsrätten. Då är det tingsrätten som fattar beslut om förordnande av intressebevakning. Det är också tingsrätten som fattar beslutet då den som är i behov av intressebevakning, eller dennes anhöriga, har skickat ansökan direkt till tingsrätten.
Övervakning av intressebevakaren
Syftet med övervakningen är att säkerställa att intres- sebevakaren sköter sitt uppdrag i enlighet med sin huvudmans intressen. Magistraten fungerar här som tillsynsmyndighet. Det sker bl.a. genom att man gran- skar intressebevakarnas räkenskaper och genom att bevilja avgiftsbelagda tillstånd för de rättshandlingar av större betydelse som intressebevakaren utför i huvudmannens namn. Dylika rättshandlingar är t.ex. försäljning eller köp av bostad eller fastighet, eller delning av dylik, samt arvsskifte.
M Leila 55 år
Intressebevakaren bör i början av sitt uppdrag till magistraten inlämna en egendomsförteckning. I den upptecknas huvudmannens tillgångar och skulder samt de viktigaste inkomsterna och utgifterna, såsom pensionsinkomster och hyresutgifter. Intressebeva- karen bör föra bok över sin huvudmans tillgångar och skulder samt över årets händelser. Redovisningen över årets händelser, dvs. årsredovisningen, granskas årligen av magistraten. Därtill bör intressebevakaren dåuppdragetärslutförtinlämnaenslutredovisning.
Ifall det uppdagas att intressebevakaren varit oredlig eller på annat sätt agerat i strid med sin huvudmans intressen kan intressebevakaren bli ersatt av en annan.
Skillnaden mellan intressebevak- ningsfullmakt och intressebevakning
Intressebevakningsfullmakten blandas ofta ihop med intressebevakningen. De betyder emellertid olika sa- ker och har båda sin egen lagstiftning.
Intressebevakningsfullmakten är ett dokument som en person gör medan denne ännu är frisk, och som hålls i förvar så länge personen själv ännu är kapabel att sköta sina egna angelägenheter. Man tar fram den, och ansöker om att den blir fastställd av magistraten, först då fullmaktsgivaren förlorat för- mågan att sköta sina egna angelägenheter. Intres- sebevakningen är däremot det sista alternativet när
in mor insjuknade i Alzheimers sjukdom under våren 2008, och hennes tillstånd försämrades därefter gradvis. Jag är enda barnet, och det var därför klart för mig att det är jag som ända till slu- tet sköter mammas angelägenheter. Vi visste ingenting om några intressebevakningsfullmakter, så jag utsågs år 2010 till hennes intressebevakare. I den egenskapen var jag tvungen att varje år samla in alla kvitton och veri kat, och göra en årsredovisning som sedan granskades av magis-
traten. Det var alltså magistraten som övervakade att jag som enda dotter hade skött hennes saker på rätt sätt. Jag vande mig småningom vid det, och under det tredje året blev det redan rutin. Men då mammas bostad skulle säljas var jag tvungen att skaffa ett skilt tillstånd av magistraten, vilket var dyrt och tidsödande. Och efter mammas död år 2014 var jag ännu tvungen att för magistraten göra en slutredovisning. Om jag vetat att jag med en intressebevak- ningsfullmakt hade fått rätt att sköta alla mammas angelägenheter, hade jag nog sett till att mamma hade gjort en så- dan, senast då hon  ck sin diagnos, och ännu kunde göra det. Jag gör nu en intressebevakningsfullmakt åt mig själv, så att mina barn vid behov, när den tiden kommer, kan sköta mina saker lätt och smidigt, utan intressebevakning.
50 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   48   49   50   51   52