Page 49 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 49

av någon annan orsak, vilket gör att den som tar sig an uppgiften bör ha både tid och kunskap för att sköta uppdraget. Intressebevakaren bör föra bok över sin hu- vudmans inkomster och utgifter, och årligen förete en redovisning över detta till magistraten. Om man som privatperson överväger att ta sig an uppdraget är det alltså skäl att vara medveten om dessa skyldigheter. Intressebevakaren har rätt att få sina utgifter ersatta samt ett rimligt arvode.
Intressebevakaren kan inte företräda sin huvudman i en rättshandling där intressebevakaren själv, eller nå- gon i dennes närmaste krets, är part. Ifall intressebe- vakaren är jävig i den aktuella rättshandlingen bör en ersättare utses.
Intressebevakaren är oftast en anhörig.
Förordnande av intressebevakare
Vid utredning av intressebevakningsbehovet har magistraten en central roll. Magistratens förmyn- darverksamhet har i uppgift att utgående från en inlämnad anmälan, eller en ansökan som gjorts av huvudmannen själv, utreda om ifrågavarande per- son är i behov av intressebevakning. På magistratens webbplats  nns färdiga blanketter för både ansökan och anmälan.
Ansökan
eller anmälan
Ansökan om förordnande av intressebevakning
En person som själv anser sig behöva en intressebeva- kare, och som förstår vad det betyder, och som önskar att en viss person skall utses till uppgiften, kan göra en ansökan om att få en intressebevakare, och rikta den antingen till magistraten eller direkt till tingsrätten.
En ansökan om förordnande av intressebevak- ning kan göras också av anhöriga till den som är i behov av intressebevakning, men då ansökan görs av någon annan än den som är i behov av det, bör ansökan alltid skickas direkt till tingsrätten.
Det är bra att till ansökan bifoga ett läkarutlåtande angående behovet av intressebevakning, eftersom det påskyndar behandlingen. Situationen är en an- nan då processen börjar med en anmälan (se ned- an). Då ber magistraten, sedan anmälan inkommit, om ett läkarutlåtande.
Anmälan om behov av intressebevakning
Man kan också till magistraten göra en anmälan om att en person är i behov av intressebevakning, vil- ket är det vanligare sättet att igångsätta processen. Rätt att göra en dylik anmälan har också exempelvis en banktjänsteman eller personal inom social- och hälsovården, som alla kan göra en anmälan utan att bryta sin tystnadsplikt. Men ofta är den som gör anmälan en närstående, som först brukar märka att personen ifråga inte längre klarar av att sköta sina vardagssysslor.
Då anmälan inkommit till magistraten börjar man utreda om den person som beskrivs i anmälan är i behov av intressebevakning. Man inbegär bl.a. läkar- utlåtande och hör de olika inblandade.
49


   47   48   49   50   51