Page 51 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 51

Intressebevakningsfullmakt
• görs i förväg av en själv, medan man ännu är frisk
• ges till den befullmäktigade för att förvaras
• tas i bruk genom att hos magistraten ansöka om fastställelse först då fullmaktsgivaren har förlo- rat förmågan att sköta sina egna angelägenheter
• den befullmäktigade kan skänka gåvor, om denne inte är jävig och gåvan har speci cerats i fullmakten
• den befullmäktigade kan sälja en fastighet ifall detta nämns i fullmakten
• den befullmäktigade är inte skyldig att inläm- na årlig redovisning till magistraten, såvida bestämmelse om detta uttryckligen inte ingår i fullmakten
• då uppdraget upphör behövs ingen slutredovis- ning till de anhöriga, såvida det inte uttryckligen står så i fullmakten
det gäller att trygga en persons intressen, och den förordnas antingen av magistraten eller av domstol. Som intressebevakare kan fungera antingen någon av de anhöriga eller en allmän intressebevakare, som vanligen har  era huvudmän, dvs. personer vars ärenden intressebevakaren sköter. Förordnandet av en intressebevakare är ofta tidsödande, medan fast- ställandet av en intressebevakningsfullmakt i magis- traten ofta går betydligt snabbare (se mer om intres- sebevakningsfullmaktens ikraftträdande s. 32).
Intressebevakningsfullmäktigen får i regel inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen, men hen kan likväl skänka gåvor i huvudmannens namn, ifall det i fullmakten ingår speci cerade villkor för när gåvor kan ges. Den befullmäktigade kan också sköta ärenden i anslutning till huvudmannens fastigheter, ifall detta nämns i fullmakten. Däremot får en intresse- bevakare aldrig skänka bort av huvudmannens egen- dom. För betydande rättshandlingar, såsom försälj- ning av fastighet, bör intressebevakaren alltid ansöka
Intressebevakning
• det yttersta sättet att trygga en persons intressen
• processen igångsätts antingen genom ansökan eller anmälan
• fastställs av domstol eller av magistraten
• intressebevakaren antingen en anhörig eller en allmän intressebevakare
• intressebevakaren får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen
• intressebevakaren bör av magistraten ansöka om ett avgiftsbelagt tillstånd för betydande rättshandlingar, såsom försäljning av fastighet
• intressebevakaren bör årligen inlämna en årsredovisning till magistraten
• då uppdraget upphör bör en slutredovis- ning inlämnas till magistraten
om ett skilt, och avgiftsbelagt, tillstånd av magistraten. Intressebevakaren är också skyldig att årligen inlämna en redovisning till magistraten, vilket intressebevak- ningsfullmäktigen inte behöver göra, såvida inte full- maktsgivaren uttryckligen har önskat detta.
Såväl intressebevakningsfullmäktigens som in- tressebevakarens uppdrag upphör i allmänhet med huvudmannens död. Intressebevakaren bör då till magistraten inlämna en s.k. slutredovisning. Den påminner om årsredovisningen, men omfattar hu- vudmannens sista levnadsår. Också intressebevak- ningsfullmäktigen bör i regel göra en slutredovisning, men inte till magistraten utan till fullmaktsgivarens anhöriga. En dylik behövs emellertid inte ifall man har bestämt så i fullmakten. Det är alltså i allmänhet både smidigare och mindre byråkratiskt att fungera som in- tressebevakningsfullmäktig, jämfört med att fungera som intressebevakare.
Läs mera om intressebevakningsfullmakten på s. 24
51


   49   50   51   52   53