Page 53 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 53

Jämförelse mellan vanlig fullmakt, intressebevakningsfullmakt och intressebevakning
Vanlig fullmakt Intressebevaknings­ Intressebevakning fullmakt
Företrädare
En person eller instans som fullmaktsgivaren har utsett
En person som utsetts av fullmaktsgivaren
En privatperson (vanligen en anhörig) eller en allmän intressebevakare
Innehåll
I enlighet med fullmakten
Möjligt att ge en gåva, ifall fullmakten ger rätt till det
I enlighet med innehållet i in- tressebevakningsfullmakten
Möjligt att ge en gåva, ifall detta omnämns i fullmakten och den befullmäktigade inte är jävig
I enlighet med myndigheter- nas beslut
Intressebevakaren får inte ge bort egendom som tillhör huvudman- nen
Ikraft­ trädande
Träder i kraft omedelbart efter att den uppgjorts, såvida det inte står annat i fullmakten
Först vid behov. Intressebevak- ningsfullmakten fastställs då av magistraten, på ansökan av den befullmäktigade
Beslut av domstol eller av magistraten
Övervakning
Ingen myndighetsöver- vakning
Magistraten övervakar vid behov
En förteckning över fullmaktsgi- varens tillgångar och skulder bör uppgöras då uppdraget inleds
Inga årsredovisningar, såvida man inte bestämt annat i fullmakten
Skyldighet att föra bok och spara veri kat
Den befullmäktigade behöver inte ansöka om tillstånd av magis- traten för att sälja fastighet som tillhör fullmaktsgivaren, ifall detta  nns angivet i fullmakten.
Då uppdraget upphör bör slutre- dovisning ges till fullmaktsgivarens arvingar, såvida man inte bestämt annat i fullmakten
Magistraten övervakar
En förteckning över huvud- mannens tillgångar och skulder bör uppgöras då uppdraget inleds
Årlig redovisning till magis- traten
Skyldighet att föra bok och spara veri kat
Intressebevakaren bör av magistraten ansöka om tillstånd för betydande rätts- handlingar, såsom försäljning av huvudmannens fastighet
Då uppdraget upphör inlämnas slutredovisning till magistraten
Rättslig grund
En personlig viljeyttring
Lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens områ- de samt speciallagstiftning
En personlig viljeyttring
Lag om intressebevakningsfullmakt
Myndighetsbeslut
Lagen om förmyndar- verksamhet
53


   51   52   53   54   55