Page 8 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 8

Varför det lönar sig att vara förutseende
Det  nns många goda skäl till att vara förutseende. Att i tid vidta rättsliga åtgärder kan längre fram ga- rantera bättre livskvalitet, och det att man respek- terar det du anser viktigt. Det ökar också rätten till självbestämmande, eftersom den vilja en person gett uttryck för då denne ännu är frisk, och har full funk- tionsförmåga, är något som övriga bör beakta även då denne inte längre kan besluta i angelägenheter som gäller personen själv, eller sköta om dem. Ju- ridiskt förutseende är till stor hjälp också för såväl närstående som myndigheter och vårdpersonal. Det är lättare för de närstående om de vet vem som har ansvaret, och på vilket sätt. Det är också för myndig- heter och vårdpersonal alltid bättre att klart veta vem det är som fattar besluten för en klient eller patient, och med vilken fullmakt. En lyckad planering före- bygger också missbruk och utnyttjande.
Den som i tid är förutseende kan tryggt se fram- tiden an. Ifall man råkar ut för någonting vet man att ens angelägenheter sköts av någon man själv har valt, på ett sätt som man själv har bestämt.
Vem kan göra det
Rätt till juridisk framtidsplanering har alla som fyllt 18 år, och som förstår innebörden i sina rättshandlingar, och därmed är i juridisk mening handlingsbehöriga. Den juridiska rättshandlingsförmågan, dvs. förmågan att på ett giltigt sätt fatta beslut som gäller en själv och ens egendom, bör vara tillräcklig. En person med juridisk handlingsbehörighet kan bestämma över sina egna rättigheter och utföra olika rättshandlingar, t.ex. uppgöra en intressebevakningsfullmakt.
Försämring av rättshandlingsförmågan
Det kan i praktiken ofta vara svårt att bedöma rätts- handlingsförmågan. Då handlingsförmågan gradvis försämras kan det t.ex. vara svårt att exakt avgöra när en person ännu är förmögen att bedöma inne-
börden av sina rättshandlingar, och när det inte läng- re är så. Det  nns inga helt entydiga mått på eller test av rättshandlingsförmågan, och man blir därför alltid tvungen att bedöma den från fall till fall. Det är också bra att minnas att en person ännu på ett helt tillfredsställande sätt kan sköta sina övriga ärenden, även om denne förlorat förmågan att sköta mer krä- vande uppgifter, t.ex. i anslutning till förmögenheten. Rättshandlingsförmågan måste alltid bedömas i för- hållande till den fråga man har att ta ställning till.
Läkarens bedömning av en persons rättshand- lingsförmåga är ofta av stor betydelse. Speciellt i kon iktsituationer, då en persons rättshandlingsför- måga avgörs av domstol, blir den medicinska exper- tisens bedömning ofta avgörande.
Om den som överväger att i förväg vidta rättsliga åtgärder redan har fått en diagnos som kan inverka på hens förmåga att förstå innebörden t.ex. av ett bilköp, ett testamente eller en intressebevaknings- fullmakt, rekommenderas att man till de övriga doku- menten bifogar ett färskt läkarutlåtande. I utlåtandet bedömer läkaren om personen ifråga är kapabel till ifrågavarande rättshandling. Utlåtandet kan senare vara av avgörande betydelse i en eventuell tvist an- gående personens rättshandlingsförmåga.
Rätt till juridisk framtidsplanering har alla som fyllt 18 år, och som förstår innebörden i sina rättshandlingar.
8
Handbok i att förbereda sig juridiskt


   6   7   8   9   10