Page 10 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 10

Viktiga begrepp:
Rättshandling = en viljeyttring med vars hjälp man motiverar, ändrar eller avstår från rättigheter och skyldigheter. Exempelvis att man gör en intresse- bevakningsfullmakt, skänker bort egendom, gör en affär eller tar en skuld.
Rättshandlingsförmåga = en persons förmåga att förstå den rättsliga innebörden av en viss fråga, och dess konsekvenser.
Juridisk handlingsbehörighet = förmågan att ut- föra rättshandlingar. Den som är juridiskt handlings- behörig kan själv på ett bindande sätt fatta beslut angående sina egna rättigheter, och utföra rätts- handlingar. En myndig person är handlingsbehörig, såvida handlingsbehörigheten inte har begränsats av domstol.
Begränsning av handlingsbehörigheten = i vissa situationer är det nödvändigt att – förutom att utse en intressebevakare – också begränsa ifrågavaran- de persons rätt att bestämma över sina ekonomiska angelägenheter, något som endast kan ske genom
Experten
”Jag anser att inte bara äldre personer utan också och fr.a. personer i arbetsför ålder har skäl att vara framsynta. Den som ännu är i arbetslivet har ofta ett hektiskt liv; man har små barn, skulder, mycket arbe- te, olika fordon och fastigheter. Enligt min erfarenhet borde framför allt företagarna vara väl förberedda för den eventualiteten att de själva råkar ut för nå- gonting. Hur har man planerat för den situation då man själv av någon anledning inte längre kan hålla i spakarna? Det vore bra om företagaren skulle fun- dera på vem som då ska sköta hens uppgifter inom
beslut av domstol. En person kan inte ensam fatta bindande beslut i frågor där man begränsat hand- lingsbehörigheten för personen ifråga.
Omyndigförklarande = som yttersta åtgärd kan en person omyndigförklaras, vilket är det mest ge- nomgripande sättet att begränsa en persons hand- lingsbehörighet, och i dag mycket ovanligt. Förut- sättningen för att någon ska omyndigförklaras är alltid att man inte längre genom att utse en intres- sebevakare, eller genom partiella begränsningar av handlingsbehörigheten, tillräckligt väl kan trygga ifrågavarande persons intressen. De rättshandlingar en dylik person utför är inte bindande för denne. En rättshandling kan också i efterhand genom beslut av domstol förklaras ogiltig, även om ifrågavarande persons handlingsbehörighet inte varit begränsad, eller personen blivit omyndigförklarad. Man bör då kunna påvisa att personen de facto inte kunnat för- stå innebörden av sina rättshandlingar. Att förklara en rättshandling ogiltig förutsätter i allmänhet att det väcks talan i frågan.
företaget. Det skulle vara första steget i att bemästra den typen av risk. Därefter följer de mer detaljerade åtgärderna i framtidsplaneringen. Jag har tyvärr varit tvungen att bevittna hur välfungerande småföretag sett sig tvungna att helt lägga ner verksamheten, se- dan företagaren plötsligt har insjuknat.”
Marjatta, häradskrivare vid magistratens förmyndarverksamhet
10 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   8   9   10   11   12