Page 22 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 22

                Pohdittavaksi jää, miten tällaisessa vertaistaloudessa vältetään keskittymi- nen ja pirstaloituminen Riskinä on, että hyvin toimeentulevat ryhmät jaka- vat hyvää keskenään ja huono-osaiset jäävät ulkopuolelle
Yhteiskäyttö ja tehokas resurssien käyttö säästävät ympäristöä Jos ympä- ristönäkökulmaa tarkastelee EHS- eli ympäristön, terveyden ja turvallisuu- den perspektiiveistä, voi turvallisuus heiketä eriarvoistumisen synnyttä- mien levottomuuksien myötä Myös terveys kokonaisuutena voi heiketä huo- no-osaisuuden kasvun myötä
Yhdenvertaisuus voi jäädä näennäiseksi
Jakamistaloudessa keskeistä on vertaisuus, jossa irtaudutaan hierarkioista ja toimitaan yhdenvertaisina toimijoina verkostoissa Mukaanpääsy verkostoi- hin ei ole kiinni ainoastaan pääsystä erilaisille palvelualustoille, jotka tehos- tavat toimintaa teknologian avulla Mukaanpääsyyn vaikuttavat myös sosiaa- liset tekijät, kuten kuuluuko ja kelpaako joukkoon Näennäinen yhdenvertai- suus voi todellisuudessa olla eriarvoistavaa, kun otetaan huomioon verkosto- jen moderointikäytännöt ja maine
Myös yhdyskuntarakenteella on merkitystä jakamistalouden todelliselle lisä- arvolle Keskitetyssä, hierarkisessa yhteiskunnassa, jossa demokratia toimii vain nimellisesti, jakamistalous edustaa pikemminkin pakkojakamista kuin vertaisuuteen perustuvaa jakamista Kaupunkikylien verkostossa korostuvat ihmisten toiminnalliset ratkaisut, joissa saatavuustalous on ohjaava tekijä
Aitoon vertaistalouteen päästään vasta rakenteessa, jossa virtuaaliverkostot muodostavat yhdyskuntarakenteen hyvinkin spontaanisti fyysisen tilan ja paikan rinnalle Alustatalous on sitten jo paikkariippumaton, ja maantiede menettää merkitystään Haasteet yhteiskunnan näkökulmasta kasvavat: miten hoidetaan verotus? Entä digiorvot, jotka uhkaavat jäädä kaiken ulko- puolelle?
Millainen on suomalaisen jakamistalouden tulevaisuus?
Olen hahmotellut Suomelle neljä skenaariota sen mukaan, miten tavoitteissa painotetaan taloudellisia tai hyvinvointiin liittyviä päämääriä, mutta myös sen mukaan, miten avoimesti ja läpinäkyvästi tai keskitetysti päätöksiä teh- dään
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 22


   20   21   22   23   24