Page 41 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 41

                 Yhteisöllinen johtaja
yllyttää älyllisesti
Johtajan ja johtamisen merkitystä luovuuden ja innovaation lisäämiseksi ei pidä vähätellä. Johtaja vaikuttaa innovaatioiden määrään sekä suoraan että välillisesti.
Piia Uusi-Kakkuri, KTT
Vaikka luovat alaiset ovat usein sisäisesti hyvin motivoituneita, hekin kai- paavat johtajaa – johtajaa, joka auttaa pitämään yhteisen tavoitteen selkeänä mielessä, varmistaa yhteistyön sujuvuuden ja hyvän ilmapiirin sekä rohkaisee ihmisiä ylittämään itsensä Yhteisöllinen eli transformationaalinen johtajuus on viime vuosikymmenien tutkituin johtajuusteoria, ja se on todettu univer- saalisti tehokkaaksi johtamistavaksi
Yhteisöllinen johtaja omistautuu työntekijöilleen, vaikuttaa ja johtaa esimer- killään Hän on kiinnostunut muiden hyvinvoinnista ja yksilöllisistä tarpeista Hän osaa olla inspiroiva motivoija, eli välittää visioita ja odotuksia sekä var- mistaa, että kaikki tuntevat työnsä merkityksen Lisäksi hän taitaa älyllisen yllyttämisen
Älyllinen yllyttäminen vaatii olemassa olevien arvojen ja olettamusten kyseenalaistamista Johtaja haastaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia lähesty- mistapoja Hän janoaa ideoita, erilaisia mielipiteitä ja tunnistaa parhaimmat ideat sekä tukee niitä avoimesti Hän ymmärtää virheiden tarpeellisuuden; ilman virheitä ei synny mahtavuutta
TYÖN MURROS 41
 


   39   40   41   42   43