Page 5 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 5

                 Maailma murroksessa –
arvonluonnin uusi logiikka
Digitalisaatio muuttaa talouden, työn ja yrittäjyyden perustaa. Perinteiset yritystoiminnan mallit – tuotantoprosessien
ja talouden hiominen – ovat muuttumassa asiakastarpeen tunnistamiseen perustuvaan toimintaan.
Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies ja Pirjo Kutinlahti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Digitalisoituminen ja digitaaliset alustat mahdollistavat uudet ansainta- ja lii- ketoimintamallit Palvelullistuminen eli tuotteiden ja prosessien muuttumi- nen ja muuttaminen palveluiksi tapahtuu yli toimialarajojen Kun arvoketjut ja niiden ansaintalogiikka muuttuvat, kilpailu tuottavimmista arvonluonnin mahdollisuuksista kiristyy Uudet liiketoimintaekosysteemit ohjautuvat osin uuden arvonluonnin logiikan mukaisesti
Työn murros edellyttää uutta osaamista
Digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn aikaansaama tuottavuuden nousu vähentää vääjäämättä rutiinityön määrää ja tarvetta yhteiskunnassa Monet perinteiset ammatit korvautuvat digitaalisilla tai automaattisilla ratkaisuilla Korkeaa lisäarvoa tuottavat yritykset eivät välttämättä työllistä juuri ollen- kaan Hyvä esimerkki tästä on peliyritys Supercell, jonka tuottama arvonlisä on Suomen suurimpien yritysten joukossa mutta joka työllistää vain mur- to-osan muihin yrityksiin verrattuna
Yritysten on entistä tärkeämpää tunnistaa uudet osaamistarpeet Arvoketjuihin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia entisten toimialo- jen rajapintoihin, jolloin vanhaa osaamista on täydennettävä uusilla osaami- salueilla Esimerkiksi kulttuurimatkailupalveluiden rakentaja tarvitsee niin matkailualan kuin kulttuurinkin tuntemusta Yritysten kannalta on kriittistä, että koulutusjärjestelmämme pystyy reagoimaan riittävän nopeasti uusiin osaamistarpeisiin
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 5

   3   4   5   6   7