Page 7 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 7

                Asiakkaan tarpeet huomioon ottava yritys menestyy
Arvojen muutokset, kuluttajan tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä tuotteen tai palvelun käytettävyys ovat tekijöitä, jotka ratkaisevat lähitule- vaisuudessa yrityksen menestyksen toimialasta riippumatta Elämän laatu ja merkityksellisyys ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä kuluttajan tehdessä ostopää- töksiään Yritysten on opittava tunnistamaan ja hyödyntämään näitä tekijöitä omassa liiketoiminnassaan
Vanhat lainalaisuudet eivät ole entisellään, kun yritykset siirtyvät ketterästi toimialarajojen yli etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai paetes- saan kypsiä markkinoita Arvonluonnin uudessa aallossa ne pyrkivät siihen, että toiminnan tuloksena syntyy aina taloudellisen, funktionaalisen ja asiak- kaalle itselleen merkityksellisen arvon lisäksi laajempaa kulttuurista ja sosi- aalista arvoa Tämä tapahtuu usein avoimien toimintamallien ja yrityksen rajat ylittävän yhteistyön avulla Yritysten välinen yhteistyö ja yli toimialara- jojen toimiminen onkin uusien liiketoimintaekosysteemien vahvuus
Suomessa yritykset ovat panostaneet arvonmuodostuksessa aineettoman pääoman syntymiseen erityisesti tutkimuksen, tuotekehityksen ja osaamisen alueilla Merkittävä määrä aineetonta arvoa syntyy kuitenkin näiden panos- tusten synnyttämän pääoman ulkopuolisista tekijöistä Niitä voivat olla luova osaaminen, joukkoistaminen tai julkisen tiedon, erilaisten ideoiden ja mah- dollisuuksien hyödyntäminen
Asiakkaalle luodaan siis arvoa monilla uusilla keinoilla Arvonluonnin haas- teet ja mahdollisuudet ovat erilaisia eri toimialoilla, liiketoimintaekosystee- meissä ja arvoketjuissa Siksi arvonluonnin yksinkertainen määritteleminen tai mittaaminen ei onnistu, vaikka sen merkitys liiketoiminnan menestyk- selle onkin kiistaton
  
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 7
   5   6   7   8   9