Page 50 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 50

                Arvo on kokemus
Arvo siis koetaan, joten yritysten on tunnistettava myös emotionaalisten kokemusten merkitys arvonluontiprosessissa Emotionaalinen ja kokemuk- sellinen näkökulma on jo pitkään ollut mukana muun muassa kuluttajakäyt- täytymisen tutkimuksessa Viime vuosina siitä on kiinnostuttu yhä enemmän myös yritysten välisissä liiketoimintasuhteissa Entistä paremmin ymmär- retään, että verkottuneessa liiketoiminnassa, esimerkiksi hankintapäätök- sissä, riskien hallinnassa ja luottamuksen rakentumisessa keskeinen rooli on intuitiolla rationaalisuuden sijaan Intuitio perustuu ihmisten emootioihin ja aiempiin kokemuksiin
”Nykyajan kuluttajaa kiinnostaa hankintansa tuomat positiiviset seuraukset.”
Asiakas kulkee arvon kokemisen matkallaan todennäköisesti väistämättä myös ”tunnepolun”, jonka merkitys asiakkaan kokemalle arvolle vaihtelee tilanteen mukaan Tämän polun tunnistaminen arvon kokemisen eri vai- heissa tuo lisää työkaluja asiakkaan asettamiseksi aidosti liiketoiminnan läh- tökohdaksi
Ajattelutavan muutos tarpeen
Asiakkaan eli loppukäyttäjän asettaminen kehittämisen lähtökohdaksi on iso ajattelutavan muutos, joka haastaa vallalla olevan tuotanto- tai teknologialäh- töisen ajattelun
Muutoksella on kaksi puolta:
1. Tuotannontekijöiden entistä kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen on jo käynnissä, ja sitä on edelleen laajennettava ja tuettava. Tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi tieto, ihmisen osaaminen, design, brändi, maine, johtajuus, suhteet ja kumppanuudet.
2. Panostamista liiketoiminnan aineettomiin lopputuotoksiin eli arvoihin ei ole vielä hyödynnetty täysin. Asiakas haluaa ostaa merkityksiä: ajansäästöä, turvallisuutta, toimivuutta, kestävyyttä tai vastuullisuutta.
50

























































































   48   49   50   51   52