Page 52 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 52

                Ajattelutavan muutoksen lisäksi tarvitaan käytännön menetelmiä ja työka- luja uusien ratkaisujen kehittämiseen Palvelumuotoilun hyödyntäminen on yleistynyt kiitettävästi erityisesti digitaalisten palveluiden lisääntymisen myötä
Käytettävissä on muitakin apukeinoja, joiden tarjonnan ja hyödyntämisen soisi lisääntyvän Nämä liittyvät uusiin liiketoimintamalleihin, yhteiskehit- tämiseen ja -luomiseen, asiakasymmärrykseen, joukkoistamiseen sekä yritys- ten sisäiseen organisoitumiseen, verkottumiseen ja johtamiseen
Kuluttajakeskeiset ekosysteemit luovat tehokkaasti uutta arvoa
Kun tarkastellaan kuluttajan tarpeita arjessa, yksittäisen yrityksen ratkai- suista muodostuu helposti tilkkutäkki Tarvitsemme ruokaa, liikuntaa, hyvin- vointipalveluita, kodinpalveluita, kuljetuspalveluita ja niin edelleen Kun tar- joajat lähtevät liikkeelle näistä tarpeista ja verkottuvat yli toimialarajojen, he pystyvät luomaan kokonaan uudenlaisia ratkaisuja Perinteisen tarjoajaläh- töisen arvonluontilogiikan sijaan arvo synnytetäänkin asiakkaan ja kumppa- nuusverkoston yhteistyönä
”Liiketoimintaekosysteemien muodostuminen on kasvun ja arvonluomisen tehokkain vauhdittaja.”
Kumppanuusverkosto eli niin sanottu liiketoimintaekosysteeminen lähesty- minen tarjoaa tehokkaan ja uudistavan asiakaskeskeisen arvonluonnin toi- mintamallin Malli murtaa perinteistä arvonluonnin logiikkaa ja mahdollis- taa uusiutuvan ja täysin uuden liiketoiminnan Lisäarvoa tuottamattomia vai- heita poistuu, hukka vähenee ja toiminta nopeutuu Näillä tekijöillä yleensä myös taloudellisuus paranee ja tuottavuus lisääntyy
Kuluttajaliiketoiminnassa tuotannon ja kysynnän välissä toimivat välittäjinä kauppa ja logistiikkatoimiala Niiden tehtävänä on varmistaa fyysinen jakelu ja saatavuus asiakkaille Toteutusratkaisuna perinteinen ajattelu on tavalli- sesti pitänyt arvoketjuajattelua ja toimitusketjujen johtamis loso aa Niiden kyky luoda arvoa on kuitenkin jäämässä riittämättömäksi alati kasvavien asia-
52   50   51   52   53   54