Page 62 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 62

                Arvon luominen on muutakin kuin tki-toimintaa
Arvon luomiseen perustuva kilpailukyky liitetään usein tuotteiden laatuun tai teknologisiin innovaatioihin Laatujärjestelmien kehittäminen sekä tutki- mus- ja kehitystoiminnan edistäminen ovat Suomessa hyvin tunnettuja arvon luomisen menetelmiä Ne antavat kuitenkin arvon luomisen mahdollisuuk- sista turhan kapean, tuotanto- ja teknologialähtöisen kuvan Asiakkaan tar- peet, kokemukset ja toimintaympäristö jäävät usein liian vähälle huomiolle Viime kädessä ne määräävät, tuottaako yritys tarpeeksi lisäarvoa asiakkail- leen vai ei
”Arvon luominen on inhimillisten ongelmien ratkaisemista.”
Nick Hanauer ja Eric Beinhocker jäljittävät arvon luomisen perustan inhimil- listen ongelmien ratkaisemiseen1 Heidän mielestään yhteiskunnallinen edis- tys syntyy uusien ja aiempaa parempien ratkaisujen kehittämisestä ihmisten arjen ongelmiin Mitä tärkeämpi ongelma ratkaistaan, sitä enemmän arvoa syntyy
Heidän ideansa on läheistä sukua markkinoinnissa viime vuosina yleistyneille ”palvelulähtöiselle ajattelutavalle” (service-dominant logic) sekä ”asiakkaan tehtävien” (jobs-to-be-done) hoitamiselle, jotka korostavat asiakkaan tar- peiden, roolien, tilanteiden, kokemusten ja tehtävien merkitystä arvon luo- misessa2 Arvoa voidaan luoda asiakkaan ongelmia ratkaisemalla ja tehtäviä tekemällä sekä kuluttaja- että tuottajamarkkinoilla
Ihmiset kaipaavat uusia hyvinvointiratkaisuja
Kuluttajamarkkinoilla arkielämän tärkeimmät ongelmat liittyvät inhimilli- siin tarpeisiin ja hyvinvointiin Ostamme tuotteita ja palveluita, koska odo- tamme niiden parantavan joko meidän tai lähimmäistemme hyvinvointia Arvonluomisen kannalta keskeiseksi haasteeksi muodostuu ihmisten arki- elämän hyvinvointitarpeiden ja -ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen
Tässä suhteessa myös suomalainen hyvinvointipoliittinen keskustelu on liian kapea-alaista Se on perinteisesti korostanut fyysiseen terveyteen ja mate-
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 62


   60   61   62   63   64