Page 63 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 63

                riaaliseen niukkuuteen liittyviä ongelmia Ne ovat edelleen tärkeitä, mutta nyky-yhteiskunnassa ihmisillä on myös paljon henkiseen ja koettuun hyvin- vointiin liittyviä ongelmia, jotka eivät saa riittävästi huomiota yhteiskunta- poliittisessa keskustelussa
Pitkälle kehittyneen yhteiskunnan uudenlaiset hyvinvointiongelmat nou- sivat vahvasti esiin Sitran ja New Economics Foundationin koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa3 Niitä aiheuttavat muun muassa arki- elämän lisääntynyt monimutkaisuus ja epävarmuus, arjen hyvien valintojen vaikeus sekä elämänhallinnan ongelmien korostuminen Perinteiset mark- kinatutkimuksen menetelmät eivät usein riitä näiden hyvinvointiongelmien ymmärtämiseen, sillä ihmiset eivät välttämättä pysty kertomaan, mistä hei- dän paha olonsa tai stressinsä johtuu
Koetun hyvinvoinnin tutkimuksesta apua arvonluontiin
Koetun hyvinvoinnin ongelmien juurisyiden ymmärtäminen edellyttää ihmi- sen arkielämän aktiviteettien ja toimintaympäristön syvällistä analyysiä henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta Tässä voidaan hyödyntää maailmalla nopeasti kasvavaa koettuun hyvinvointiin liittyvää tutkimusta4 Siinä tutki- taan muun muassa arkielämän koherenssin (ymmärrettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys), sosiaalisten suhteiden, luonnon, rakennetun ympäristön sekä markkinoinnin ja median vaikutusta ihmisten kokemaan hyvinvointiin
Koetun hyvinvoinnin tutkimusta ei vielä ole systemaattisesti ja laaja-alai- sesti hyödynnetty suomalaisessa innovaatiotoiminnassa ja arvon luomisessa Tämän alan tutkijoiden ja innovaattoreiden yhteen tuominen avaakin merkit- täviä arvon luomisen mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja julkisten palve- luiden kehittäjille
Applen iPhone on hyvä esimerkki uusiin henkisen hyvinvoinnin ongelmiin liittyvästä arvon luomisen potentiaalista Toisin kuin monet kilpailijansa, iPhone vähensi käyttäjiensä arjen monimutkaisuuteen liittyvää ongelmaa ja paransi heidän elämänhallintaansa Loppu on historiaa
Myös tuottajamarkkinoilla asiakasarvo syntyy asiakkaan ongelmien ratkaise- misesta Osa ongelmista voi liittyä asiakkaan työntekijöiden kokemaan hyvin-
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 63   61   62   63   64   65