Page 69 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 69

                Vaihtoehdot kuvataan konkreettisena palvelukonseptina, jonka avulla palve- luidea voidaan esittää muille ja sitä voidaan jatkojalostaa ja arvioida Se sisäl- tää tyypillisesti kuvauksen palveluarvosta, palvelupolusta vaiheineen, vuoro- vaikutustavoista sekä kontaktipisteistä Visualisointitapa voi olla esimerkiksi palveluprosessin mallinnus tai sarjakuvamainen käyttöskenaario eli kuvaus palvelun käytöstä käyttöympäristössä Palvelukonseptin pohjalta myös asiak- kaat voivat osallistua palvelun kehittämiseen ja arviointiin
Palvelun prototypiointi vie idean konkretisoinnin askelta pidemmälle Palveluprototyyppi havainnollistaa tilassa tapahtuvan palveluprosessin esi- merkiksi pienoismallien, näytelmien, animaatioiden tai videoiden avulla Käyttötarkoituksesta riippuen palveluprototyyppi voi olla joko kuvaus koko palveluprosessista, yksittäisestä web-palvelusta tai mobiilisovelluksesta
Digitaaliset työkalut helpottavat palvelun prototypiointia jo kehitystyön aikana Nopeat kokeilut ja prototyypit kertovat, miten palvelu toimisi käy- tännössä, mahdollisesti jopa todellisessa käyttöympäristössä Prototypiointi helpottaa virheiden tunnistamista aikaisessa vaiheessa, jolloin niiden korjaus on edullista eikä viivästytä kehitystyötä
Lopputuloksena on asiakkaalle merkityksellinen, helppokäyttöinen ja käyt- tötilanteeseen sopiva palvelu
 CoProtolab, teollisten palveluiden nopea prototypiointi
Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yli- opisto kehittävät virtuaalisen ja fyysisen tilakokonaisuuden teollisten palvelui- den nopeaan prototypiointiin. Teollisen palvelun toteuttaminen yhdistää useita yrityksiä ja osastoja monimutkaisessa
ja pitkässä prosessissa. Eri osapuolten näkökulmat tarvitaan mukaan palvelu- kehittämiseen, jotta palvelun tavoite, asiakkaan tarpeet ja tavoiteltu palveluko- kemus pysyvät kirkkaana mielessä koko kehittämistyön ajan.
Teollisten palveluiden prototypiointi CoProtolabissä mahdollistaa teollisen palvelun hahmottamisen, muokkaamisen ja arvioinnin nopeasti ja pienillä kustan- nuksilla. Ainutlaatuista CoProtolabissä on myös kehitettävän palvelun suojauskäy- täntöjen huomioiminen jo prototypiointi- vaiheessa.
CoProtolab-projektia rahoittavat Euroo- pan unionin EAKR – Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja VASEK.
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 69

   67   68   69   70   71