Page 73 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 73

                 Case dLab: digitaalisuuden hyödyntäminen ja asiakashaastattelut yhteiskehittämisen ydintä
Business Finlandin dLab-kokeilussa on pilotoitu yhteiskehittämistä. Sen tavoit- teena on testata ketteriä käyttäjäkeskei- siä menetelmiä osana yritysten välistä yhteiskehittämistä.
Prosessin lähtökohtana on yrityksen tun- nistama haaste, johon se etsii ratkaisua yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Kehityshaasteen perusteella eri alojen osaajista koostuva tiimi hyödyntää kokeneen fasilitaattorin johdolla ketteriä asiakasymmärryksen ja konseptoinnin menetelmiä nopeassa aikataulussa. Sovel- lettujen menetelmien ydin on käyttäjätar- peiden systemaattinen ymmärtäminen, ratkaisun nopea konseptointi ja sen testaaminen loppukäyttäjillä.
dLab-piloteissa mukana olleet osallis- tujat ovat kokeneet prosessin erittäin positiivisena. Uusien innovointimenetel-
mien omaksumisen lisäksi tuloksena on syntynyt lupaavia uusia konseptiaihioita jatkokehitykseen. Piloteissa on ollut mu- kana laajasti eri toimialoja. Yhdistävänä tekijänä on ollut digitalisaation mahdolli- suuksien hyödyntäminen. Kehityshaasteet ovat liittyneet esimerkiksi tekoälyn hyö- dyntämiseen maataloudessa, valmistavan teollisuuden IoT-ratkaisuihin, matkailun digitalisaatioon tai seniorien hyvinvointi- palveluihin.
Kokeilu on osoittanut systemaattisten asiakashaastatteluiden merkityksen rat- kaisemisen arvoisen ongelman tunnista- misessa. Lisäarvoa syntyy myös siitä, että loppuasiakkaat otetaan mukaan kehi- tysprosessiin. Nopeiden prototyyppien kehittäminen ja testaaminen osoittautui- vat dLab-piloteissa todella tehokkaiksi työkaluiksi, jotka antavat hyvät lähtökoh- dat uuden tuotteen jatkokehitykselle.
Lähteet
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma
http://tem. /liikenteen-kasvuohjelma
Muotoilu ja kansallinen muotoiluohjelma
http://tem. /aineeton-arvonluonti/muotoilu
dLab-innovaatioprosessi
https://www.business nland. /suomalaisille-asiakkaille/ palvelut/verkostot/digitalisaatio/dlab/
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 73
    
   71   72   73   74   75