Page 98 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 98

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Kuvio 6. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden työttömyyden päättymisten määrän muutos vuoden 2017 alun tilanteeseen nähden
  150
140
130
120
110
100
90
               joulu.16
tammi.17
helmi.17
maalis.17
Pirkanmaa Keski-Suomi KOKO MAA
Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa
     Haastattelujen vaikutus päättyneisiin työttö- Mikä sitten on ollut määräaikaishaastattelu-
Vuoden 2017 loppua kohden kolmen kuukauden välein toteuttavien määräaikaishaastattelujen teko
myyksiin oli kuitenkin edelleen todennetta- jen rooli työttömyyden tason laskussa ja min-
vissa eydleilsltäyki,umvauttutlalakaelhuieteylsliesei lolalltuuttkeinmääuslaospep-uvukoänlnaaistneiin vraipikeuätäuskmuienkanlkiusvmuioennkaa. utHtaatsytöattöe-lujen vaikutus
telmalla. Päättyneiden työttömyyksien määrä myyden tason vähenemä on tapahtunut? Tästä
päättyneisiin työttömyyksiin oli kuitenkin edelleen todennettavissa edellä kuvatulla alueellisella
kasvoi loppuvuonnakin suhteellisesti enemmän ei ole vielä tarkempaa tutkimuksellista tietoa.
tutkimusasetelmalla. Päättyneiden työttömyyksien määrä kasvoi loppuvuonnakin suhteellisesti enemmän
alueilla, joissa määräaikaishaastattelujen teko Tietoa määräaikaishaastattelujen vaikutuksesta
yleistayliuenililtae, n. joEiLssYa-alumeäisätraäaKikeaskisih-aSausotmateteslsuajen tytöelkliosyytyelenisjtayityöettnöimteyny. teen tEuLlYla-anlukeuisitaenkKineski-Suomessa
määräaikaishaastattelujen teko lisääntyi vuoden selvittämään vuoden 2018 aikana. Helmikuussa
määräaikaishaastattelujen teko lisääntyi vuoden 2017 aikana suhteellisesti eniten (ks. kuvio 2). Keski-
2017 aikana suhteellisesti eniten (ks. kuvio 2). 2018 käynnistyy tutkimushanke, jossa tarkastel-
Suomessa päättyneiden yli 2 vuotta kestäneiden työttömyyksien kausitasoitettu määrä oli vuoden 2017
Keski-Suomessa päättyneiden yli 2 vuotta kes- laan määräaikaishaastatteluja asiakas-, viran- täneiden työttömyyksien kausitasoitettu määrä omais- ja palvelun tuottajien näkökulmasta.
marraskuussa noin 80 prosenttia suuremmalla tasolla kuin vuoden 2017 alussa.
olivuoden2017marraskuussanoin80prosenttia Tutkimuksessa pyritään selvittämään mm., suuremmalla tasolla kuin vuoden 2017 alussa. minkälaiset haastattelujen toteuttamistavat ovat
Ensisijaisesti määräaikaishaastatteluilla on pyritty lyhentämään työttömyysjaksoja ja ehkäisemään
Ensisijaisesti määräaikaishaastatteluilla olleet työllisyysvaikutuksiltaan parhaita, onko
työttömyyden pitkittymistä. Tavoitteena on siis ollut työttömyyden tason lasku, sillä työttömyysvirtojen
on pyritty lyhentämään työttömyysjaksoja määräaikaishaastatteluillaollutvaikutuksiatyö-
ja ehkmääisäerämäjäan ntiyidöettnömkeysytdoenvapikituktittatvyamt istuäo. raanpaitkyköotjteönmtyäydtetynmitsaisionotnai t(yvöavraonimtoaonnk).ysynMnaärnraskuun 2017
Tavoitteena on siis ollut työttömyyden tason ja tarjonnan kohtaantoon. Lisäksi tutkimuk-
tilastolukujen mukaan rekisteröity työttömyys on laskenut vuoden takaisesta tilanteesta lähes 60 000
lasku, sillä työttömyysvirtojen määrä ja niiden sen avulla halutaan selvittää määräaikaishaas-
henkilöllä. Määräaikaishaastatteluilla on ollut vaikutusta tähän suureen työttömyyden tason laskuun.
kesto vaikuttavat suoraan työttömyyden tasoon tattelujen laajemmat vaikutukset työllisyyteen (varantoon). Marraskuun2017tilastolukujen jatyöttömienpalveluprosessiinTE-palveluissa.
Talouden kasvu ei ole vielä ollut suurta ja selkeästi työllisyyttä edistävää.
mukaan rekisteröity työttömyys on laskenut Tutkimushanke päättyy vuoden 2018 lopussa. vuoden takaisesta tilanteesta lähes 60 000 hen-
Mikä sitten on ollut määräaikaishaastattelujen rooli työttömyyden tason laskussa ja minkälaisten
kilöllä. Määräaikaishaastatteluilla on ollut vai-
vaikutusmekanismien kautta työttömyyden tason vähenemä on tapahtunut? Tästä ei ole vielä tarkempaa
kutusta tähän suureen työttömyyden tason las-
kuun.tuTtakliomuudkesneklliasstvauteiei otolea.vieTläieotloluat msuäuärrtäaajiakaishaastattelujen vaikutuksesta työllisyyteen ja työttömyyteen
98
selkeästi työllisyyttä edistävää.
tullaan kuitenkin selvittämään vuoden 2018 aikana. Helmikuussa 2018 käynnistyy tutkimushanke, jossa tarkastellaan määräaikaishaastatteluja asiakas-, viranomais- ja palvelun tuottajien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mm., minkälaiset haastattelujen toteuttamistavat ovat olleet työllisyysvaikutuksiltaan parhaita, onko määräaikaishaastatteluilla ollut vaikutuksia työpaikkojen
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto

   96   97   98   99   100