Page 119 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 119

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuviot
 Kuvio 15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä neljännesvuosittain Chart 15. New jobseekers and new unemployed during a month at the Employment Service, quarterly gures
 70 '000 henkilöä - persons
0s
60 65
55 60
50 55
45 50
4405 3450 3305 2350
 '0
0h
enkil
öä -
per
ons
Uudet työttömät -
new unemployed
Uu
et
työt
töm
ät -
ne
u
em
plo
yed
Uudet työnhakijat - new jobseekers
U
ude
t ty
nh
akij
at -
ne
jo
se
ke
s
             65 70
  2205
dwn
   öwber
1993 '94 '95 '96 '97 '98 `99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
             20
Kuvio 15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä
1993 '94 '95 '96 '97 '98 `99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
neljännesvuosittain
Kuvio 16. AvoimKeutvtioyö15p.aiKkuautkkaudueknauuddeent tayiöknahnaakisjaetkjaä unuädiestätyöututödmeättatyvöonimväelitytkyseöspsaäikat Chart 15. New jobseekers and new unemployed during a month at the Employment
työnvälityksessä neljännneeslvjäunonseistvtauoinsittain Service, quarterly figures
Chart 16. Vacancies during a month and of these new vacancies at the Employment Service, Chart 15. New jobseekers and new unemployed during a month at the Employment
quarterly gures
Service, quarterly figures
'000 työpaikkaa - vacancies
120
 120 '000 työpaikkaa - vacancies
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0199 801
a
 Avo
ime
t ty
öpa
ika
t-V
ac
nci
es
Avoimet työpaikat - Vacancies
N
äist
äu
usi
-
f th
es
ne
wv
aca
nci
s
3 '94
'95
'96
'97
'9
`9
9 '0
'0
'0
2 '0
3 '0
4 '0
Näistä uusia - Of these new v 5 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '1
aca
4 '1
ncies
5 '16 '1
7
                aOee
 01993 '94 '95 '96 '97 '98 `99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
             Kuvio 16. Avoimet työpaikat kuukauden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat
työnvälityksessä neljännesvuosittain
Lähde: Työ- ja elinKkuevinoo1m6.inAisvtoeirmiöe,tTtyöpnaviäklaityksutuilakastuoden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat
Chart 16. Vacancies during a month and of these new vacancies at the Employment
työnvälityksessä neljännesvuosittain
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
Service, quarterly figures
Chart 16. Vacancies during a month and of these new vacancies at the Employment Service, quarterly figures
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto 13* Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
   117   118   119   120   121