Page 122 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 122

 Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuvio 19. Työttömyysasteet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueittain vuonna 2017
Chart 19. Unemployment rates by administrative districts in the year 2017
© Karttakeskus, Lupa N0360.
2,6
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
16*

   120   121   122   123   124