Page 63 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 63

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Ammattien muutos digiajassa – miten ammatillinen koulutus vastaa?
Arja Haapakorpi1
Johdanto
Nordea ilmoitti lokakuussa vähentävänsä 6000 työpaikkaa (https://yle. /uutiset/3-9901229) pankkipalveluista, sillä henkilöpalvelua korva- taan digitaalisilla palveluilla. Uutinen toi esille digitaalisten teknologioiden käyttöönoton vai- kutukset työmarkkinoilla erityisellä tavalla: kun teknologia on korvannut työpaikkoja ns. sinikau- lustyöpaikoilla, toimihenkilöiden työpaikkojen menetys toi esille tämän rakenteellisen murrok- sen laajuuden.
Huolimatta näistä suoraviivaisista radikaa- leista työpaikkojen vähenemistä raportoivista uutisista, digitaalisen teknologian merkitys työmarkkinoilla ja ammateissa on moniulot- teisempi. Kiintoisinta digitaalisesti teknolo- gistuvassa työelämässä on ammattien uudel- leen rakentuminen ja teknologian yhdistymi-
nen työn organisointiin erityisenä digitaalisena ympäristönä. Uuden digitaalis-organisatorisen infrastruktuurin myötä työtehtävät ja osaami- nen muuttuvat, mutta vaihdellen ammatin tai työnkuvan mukaan. Yleisin muutos on ollut manuaalisen ja rutiininomaisen työn korvautu- minen teknologialla, jonka myötä on usein syn- tynyt jossain määrin uutta työtä tämän uuden teknologian valvonnan ja ohjauksen parissa. Digitaalinen teknologia on siis korvannut koo- dattavissa olevaa työtä, mutta sen toteuttami- seen eli sovittamiseen, valvontaan ja korjaami- seen on kehkeytynyt uusia tehtäviä.
Koulutuspolitiikan näkökulmasta työn ja ammattien muutos teknologisvälitteisissä työ- ympäristöissä tarkoittaa niin rakenteellista kuin sisällöllistäkin uudelleen arvioinnin tar-
  1 Arja Haapakorpi, VTT, dosentti (Helsingin yliopisto), tutkija, Helsinki
63

   61   62   63   64   65