Page 64 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 64

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 vetta. Uusien teknologia-välitteisten työympä- ristöjen myötä tehtäväkokonaisuuksia raken- netaan uudella tavalla digitaalistuneissa työym- päristöissä, jolloin ammattiosaamistakin täytyy katsoa uudesta näkökulmasta. Koulutuksen tai osaamisen kehittämisen perspektiivistä tämä tarkoittaa koulutuspolitiikan ja sen toteuttami- sen tapojen arvioinnin tarvetta.
Taloustieteellisessä tutkimuksessa on ennus- tettu erityisesti keskipalkkaisen ja -osaamista- son ammattien tai työnkuvien osuuden mer- kittävää vähentymistä. Keskipalkkainen työ kytkeytyy useimmin keskiasteen ammatilli- seen koulutukseen, minkä vuoksi se ansaitsee erityistä huomiota työpaikkojen kestävyyden tarkastelussa. Tänä vuonna voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi muutti kou- lutuksen rakenteita, tarjonnan edellytyksiä ja toteuttamisen tapaa, mikä liittyi taloudellisten resurssien vähentymiseen.
Tarkastelen tässä artikkelissa keskipalkkai- sen työn muutosta digitaalistuvissa työympäris- töissä ja toisen asteen ammatillista koulutusta näihin muutoksiin vastaamisessa.
Käytän termiä digitaalinen teknologia tai digitaalinen ympäristö kattamaan kaikki infor- maatiota tehokkaasti hyödyntävät, automati- soidut ja vuorovaikutukselliset teknologiat. Keskipalkkaisen työn lisäksi käytän termiä ”keskitason osaaminen” tutkimuskohteen tar- kastelussa; kyseisellä käsitteellä ei ole yksiselit- teistä vastaavuutta todellisuudessa, mutta tästä vajavaisuudesta huolimatta se täyttää paikkansa tämän artikkelin tavoitteen näkökulmasta.
Tarkastelen ensin teknologian sekä työn organisoinnin välistä suhdetta ja digitaalisen teknologian merkitystä ammattien ja työnku- vien muotoutumisessa, jonka jälkeen analy- soin näitä muutoksia ammatillisen koulutuk- sen näkökulmasta. Tarkastelen ammatillisen koulutuksen järjestelmää ja sen toimivuutta digiajan ammatillisiin muutoksiin vastaami- sessa. Tarkastelen ammatillista koulutusta pää- piirteittäin ja kommentoin vain osin vuoden 2018 alusta voimaan tulleen reformin vaiku-
tuksia koulutuksen järjestämisen ja tarjonnan näkökulmasta.
Ammatillinen koulutus ei luonnollisestikaan voi yksin ratkaista työmarkkinoiden monisyisiä haasteita ja ongelmia, mutta erityisesti reformin myötä on tarpeen koetella ammatillisen koulu- tuksen mahdollisuuksia vastata tulossa oleviin muutoksiin työmarkkinoilla.
Teknologia työn organisoinnin ja yhteiskunnan kehyksessä
Teknologialla viitataan hyvin moninaiseen kenttään tekniikoita, artefakteja, menetelmiä ja prosesseja. Se on käsite, joka kohdistuu ihmi- sen tapoihin hyödyntää kehoaan tehtävään ja ympäristöön muokkautuvalla tavalla yhdessä toimintaympäristönsä tarjoamien materiaalis- ten ja immateriaalisten välineiden kanssa.
Teknologiat ovat luonteeltaan yhteisölli- siä, sillä niistä tulee teknologioita vasta vakiin- tuneen käyttöönoton jälkeen (Hayler 2015). Teknologian yhteisöllinen luonne tuottaa käy- täntöjä eli yhteisön jäsenten yhdenmukaisia tapoja toimia ja ajatella suhteessa teknologioihin (Schatzki 2005; Gherardi 2015; Buch & Andersen 2015). Siten esimerkiksi tietokoneen perusoh- jelmien käyttö on jokseenkin yhdenmukaista samankaltaisilla työpaikoilla, vaikka ohjelmat nykyisellään mahdollistaisivat useita käyttöta- poja. Vakiintuneista käytännöistä huolimatta inhimilliseen toimintaan kuuluu innovatiivi- suus uudistaa teknologioita ajan ja tilanteiden luomien tarpeiden pohjalta.
Yhteiskuntapolitiikka muotoilee monin tavoin teknologian soveltamisen edellytyksiä, sillä poliittiset ja taloudelliset, väestön koulu- tustasoon ja työelämän kulttuuriin liittyvät teki- jät suosivat, hidastavat tai ehkäisevät teknolo- gian käyttöönottoa (Holtgreve 2014). Resursseja suunnataan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin, jos taloudelliset edellytykset sen mahdollistavat ja jos yhteiskunnallinen ilma- piiri on sille myönteinen. Väestön korkea kou- lutustaso ja toimiva koulutusjärjestelmä anta- vat mahdollisuuksia työn tekemisen mene-
64

   62   63   64   65   66