Page 72 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 72

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Autor, D. (2010) The polarization of
job opportunities in the U.S labor market, Implications for Employment and Earnings. Center for American Progress. The Hamilton project. https:// www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/06/04_jobs_autor.pdf
Bayo-Moriones, A., Bello-Pintado, A. & Merino-Díaz-de-Cerio, J. (2010) The e ects of integrated manufacturing on job characteristics. New Technology, Work and Employment 25 (1), 63-79.
Buch, A. & Andersen, V. (2015) Team and Project Work in Engineering Practices. Nordic journal of working life studies Volume 5 (3a). <URL:http://www. nordicwl.com/gherardi-2015-how-the- turn-to-practice-may-contribute-to- working-life-studies/
Gherardi, S. (2015) How the Turn to Practice may contribute to Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies 3a/2015. <URL:http://www. nordicwl.com/gherardi-2015-how-the- turn-to-practice-may-contribute-to- working-life-studies/>
Goos, M., Manning, A. & Salomons,
A. (2014) Explaining job polarization: Routine-biased technological change and o shoring. American Economic Review, 104 (8), 2509-2526.
Haapakorpi, A. 2017. Työnkuvien muutokset metallialan teknologiavälitteisessä ympäristössä: katkoksellisuus ja asteittaisuus. Työelämän tutkimus 1/2017.
Haapakorpi, A. & Virtanen, P. (2015)
Oppisopimusjärjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus. Helsinki: Trinket Oy.
Haapakorpi, A. (2009) Sulkeuman
ja neuvottelun ehdoilla – asiantuntija- aseman rakentuminen työelämässä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. Yliopistopaino. (https://helda.helsinki. /bitstream/ handle/ 10138/23469/sulkeuma. pdf?sequence=2)
Haapakorpi, A. ja Onnismaa, J. (2014)
Ammattien laaja-alaistuminen ja
sen työpoliittinen merkitys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 41/2014. <URL https://www. tem. / les/41191/TEMjul_41_2014_ web_17102014.pdf>
Hayes, N. (2008) Institutionalizating change in a high-technology optronics company. The role of information and communication technologies. Human Relations Vol 61 (2), 243-269.
         Hayler, M. (2015) Challenging the Phenomena of Technology. Embodiment, Expertise, and Evolved Knowledge. Pagrave MacMillan.
Holtgrewe, U. (2014) Invited commentary. New technologies:
the future and the preset of work
in information and communication technology. New Technology, Work and Employment 29 (1), 9-24.
Kelley, M. (1990) New process technology, job design, and work organization: A contingency model. American Sociological Review 1990. 55 (2), 191-208.
Kauhanen, A., Maliranta, M., Rouvinen, P. & Vihriälä, V. (2015) Työn murros
– riittääkö dynamiikka? ETLA B 269. https://www.etla. /wp-content/uploads/ ETLA_B269_Tyon_murros_kansilla_ high_res.pdf
Kumpulainen, T. (2008) Koulutuksen määrälliset indikaattorit. Helsinki. Opetushallitus. http://www.oph. / download/46483_INDI2008.pdf
Kumpulainen, T. (2012) Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011. Helsinki. Opetushallitus. http://www.studieguiden. /download/141011_Koulutuksen_ tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf
Lehtimäki, V. (2009)
Henkilökohtaistaminen monialakoulutuksessa. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lisensiaatintutkimus. http://tampub. uta. /bitstream/handle/10024/76518/ lisuri00106.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Mäensivu, K., Mäenpää, H., Määttä,
M., Volanen, M -V., Gnubb-Manninen, G., Mehtäläinen, J. & Räisänen,
A. (2007) Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö opetuksen järjestämisessä. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 23. Jyväskylä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ammatillisen koulutuksen reformi (2017) http://minedu. /amisreformi.
Opetushallitus. Ammatillinen koulutus (2017) http://www.oph. /koulutus_ja_ tutkinnot/ammattikoulutus.
Räkköläinen, M. (2011) Mitä näytöt näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöperusteisessa arviointiprosessissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. https:// tampub.uta. /handle/10024/66799
        72
   70   71   72   73   74