Page 74 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 74

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Työmarkkinoiden heikko kohtaanto on erityisesti kasvukeskusten ongelma1
Jaakko Pehkonen2 – Jussi Huuskonen3 – Kalle Tornberg4
Johdanto
Työmarkkinoilla havaittu ja tilastoitu yhtäaikai- nen pula työpaikoista ja työntekijöistä on merkki kansantalouden tuotantopotentiaalin hukka- käytöstä. Osa tästä työmarkkinoiden kohtaan- to-ongelmasta on luonnollista, kansantalouden tuotanto- ja työvoimarakenteiden muutosten sekä talouden suhdannevaihtelujen synnyttä- mää sopeutumiskitkaa. Osa havaituista koh- taanto-ongelmasta voi heijastella työvoiman kysynnän ja tarjonnan pitkäkestoista epätasa- painoa, jonka taustalla voi olla ammatilliseen osaamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen tai työn tuottavuuteen ja palkanmuodostukseen liittyviä rakenteellisia tekijöitä.
Työmarkkinoiden kohtaantoa havainnol- listetaan tyypillisesti Beveridge-käyrällä, joka kuvaa yhtäaikaisesti kansantalouden suhdan- netilannetta (työttömyyttä) ja työmarkkinoiden tiukkuutta (avoimia vakansseja). Beveridge- käyrän etääntyminen origosta, eli työttömyy- den ja vakanssien yhtäaikainen kasvu, heijastaa kohtaanto-ongelmien lisääntymistä. Kuvio 1 hahmottaa karkealla tavalla Beverigde-käyrän mahdollisia siirtymiä Suomessa vuosina 1991— 2017. Kuvion mukaan kohtaanto on heikenty- nyt 1990-luvun alun lamaperiodin jälkeen, jää- den pysyvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Toinen pienempi tasosiirtymä näyttäisi liitty-
 1 Artikkeli pohjautuu Valtioneuvoston kanslialle laadittuun raporttiin Kohtaanto työmarkkinoilla: havaintoja ja politiikkasuosituksia (Pehkonen, Huuskonen ja Tornberg, 2018). Kiitämme Pekka Sinkoa, Hanna Hämäläistä ja Pasi Koikkalaista kommenteista. Puutteista ja tulkinnoista vastaamme itse.
2 Jaakko Pehkonen, KTT, taloustieteen professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
3 Jussi Huuskonen, KTM, tutkijakoulutettava, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
4 Kalle Tornberg, KTK, projektitutkija, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
74
   72   73   74   75   76