Page 29 - MS_5_2018
P. 29

                Täydennys ja oikaisu Lakimiehen vastaukseen lehdessä 4/2018:
VASTAUKSEN KOLMANNEKSI VIIMEISEN kappaleen lopussa to-  saan mielessään erityisesti tilanne, jossa merenkulkija keskeyttää
 detaan, että ”merityöaikalaki tai työehtosopimukset eivät tunne tun- tia lyhyempää aikayksikköä ylityön korvaamisessa, joten puoli tuntia ylityötä korvataan sekin täytenä tuntina”. Pitää paikkansa, että ulko- maanliikenteen miehistöä koskevat työehtosopimukset eivät tunne tuntia lyhyempää aikayksikköä ja että ylityökorvaus rahassa määräy- tyy jakajan avulla kuukausipalkasta. Merityöaikalaki ja sen työaikakir- janpitoa koskeva 20 § sen sijaan tuntevat puolitunnin. Pykälän kol- mannen virkkeen mukaan aloitettu puolitunti lasketaan ylityötä korvattaessa täydeksi puoleksi tunniksi. Painottakaamme tässä koh- din sanaa ”aloitettu”. Allekirjoittaneella oli nimittäin tekstiä laaties-
vuorokausileponsa tehdäkseen vain puolisen tuntia työtä esimerkik- si kiinnittääkseen ja irrottaakseen aluksen köydet lyhyen satamavie- railun yhteydessä tai osallistuessaan pelastusharjoituksiin. Koska työntekijän lepo keskeytyy näissä tapauksissa reilusti yli puoleksi tun- niksi valmistautumisineen ja pukeutumisineen, on näissä tilanteissa ylityökorvausta maksettava täydeltä tunnilta ensimmäiseltä levon keskeyttävältä tunnilta. Tätä tulkintaa tukee myös 9 a §:n sääntö, jon- ka mukaan lepoajan häiriintyessä työntekijälle on annettava riittävä korvaava lepoaika eli korvataan menetettyä lepoa, ei työhön käytettyä aikaa. Kiitos tarkkasilmäisille lukijoille!
  Tapaturma työpaikalla – varmista, että vakuutusyhtiölle ilmoitetaan oikeat tiedot!
TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAAN tapaturma on ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtu- ma, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Ulkoinen tekijä on tapaturman uhrista riippumaton seikka: esimerkiksi jää tai öljy aluksen kannella, joka aiheuttaa kaatumisen tai kuuman öl- jyn roiskahtaminen iholle. Äkillisellä tarkoitetaan lyhytkestoista ja kertaluonteista. Odottamaton on sananmukaisesti ennalta arvaa- matonta ja ennakoimatonta. Kaikkien näiden piirteitten on täytyttä- vä, jotta vakuutusyhtiö käsittelee tapahtunutta työtapaturmana ja maksaa korvauksia.
Tämän takia tapaturmailmoituksella on tärkeä ja jopa ratkaiseva merkitys. Sen jälkeen, kun työnantaja on saanut työntekijältä tai muutoin tiedon vahinkotapahtumasta, työnantajan on ilmoitettava tapaturmasta vakuutusyhtiölle viipymättä ja viimeistään 10 arkipäi- vän kuluessa. Jos työnantaja ei tee ilmoitusta, voi vahingoittunut työntekijä tehdä sen itse suoraan vakuutusyhtiölle.
Laissa on määritelty, mitä tietoja tapaturmailmoituksen pitää sisältää. Tärkein on tapahtuneen kuvaus eli tiedot vahinkotapahtu- man sattumisajasta ja -paikasta, olosuhteista, syistä ja seurauksis- ta. Tietojen pitää olla tarkkoja, paikkansa pitäviä ja kuvaavia. Esi- merkiksi sana ’kompuroida’ ei ole yhtä yksiselitteinen kuin ’kaatua’ tai ’pudota’. Mieluummin kirjoittaa hieman liikaa ja seikkaperäises- ti kuin liian vähän ja puutteellisesti. Ilmoitus olisikin hyvä laatia yhdessä työnantajan edustajan (usein aluksen sairaanhoitaja tai lääkintäperämies) kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijä
voi aina pyytää ilmoituksen tarkastettavakseen ennen kuin se lähe- tetään vakuutusyhtiöön. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat myös auttaa ja toimia avustajina.
Yhtä tärkeää hakeutua hoitoon mahdollisimman nopeasti tapa- turman jälkeen; mieluummin kerran turhaan kuin vasta ajan kulut- tua. Vakuutusyhtiö arvioi tapahtunutta tapaturmailmoituksessa annettujen tietojen lisäksi lääkärin lausuntojen pohjalta, joten on tärkeää, että lääketieteelliset tutkimukset tehdään tuoreeltaan. Sa- masta syystä lääkärin kirjoittamat lausunnot on hyvä lukea tark- kaan ja pyytää tarvittaessa korjaamaan virheelliset ja puutteelliset tiedot heti.
Tarkkuus ja huolellisuus tapaturman jälkeisessä toiminnassa, hyvin laadittu ilmoitus ja kattavat lääkärinlausunnot säästävät mo- nelta vaivalta ja muutoksenhakuprosessilta asiassa, jolla voi olla merkitystä koko loppuelämän kannalta!
Turvallista joulunaikaa!
Kysymykset tervetulleita:
sannaleena.kallio@smu.fi
   2018 • 5 // MS 29
   27   28   29   30   31