Page 31 - MS_5_2018
P. 31

 SAK:n tiedote 8.11.2018
SAK: Irtisanomislain muutos lähinnä vahvistaa nykytilan
HENKILÖPERUSTEISIA IRTISANOMISIA
koskeva työsopimuslain muutos on ete- nemässä eduskunnan käsittelyyn. SAK:n mielestä lakimuutos ei ole tarpeellinen eikä paranna työllisyyttä, muttei ole myöskään nykymuodossaan yhtä ongelmallinen kuin hallituksen aiemmat esitykset.
Mikä lainsäädännössä muuttuisi?
Laissa puhutaan henkilöperusteisen irti- sanomisen kohdalla kokonaisarvioinnista. Tätä kohtaa esitetään muutettavaksi:
Asiallista ja painavaa syytä koskevassa ko- konaisarvioinnissa otetaan huomioon työn­ antajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä (uutta) sekä työnantajan ja työn- tekijän olosuhteet kokonaisuudessaan (tämä on myös nykylaissa).
Nykyinen laki korostaa henkilöperusteises- sa irtisanomisessa kokonaisharkintaa ja niin olisi myös jatkossa. Lakiin lisättäisiin kuiten- kin, että työntekijöiden lukumäärä on otet- tava kokonaisharkinnassa huomioon.
Mikä on lakimuutoksen
vaikutus käytännössä?
Arvioimme, että muutoksella ei ole mer-
kittävää vaikutusta. Tuomioistuimet ovat jo nykyään huomioineet yrityksen koon yhte- nä tekijänä, kun irtisanomisperusteen lail- lisuutta arvioidaan, vaikka siitä ei ole ollut lakipykälässä mainintaa.
Mikä ei muutu?
Jatkossakin edellytetään, että ensin työn- tekijälle annetaan varoitus ja työnantajan mahdollisuus tarjota muuta työtä selvite- tään ennen mahdollista irtisanomista.
Lakimuutos ei myöskään vaikuta suuren työnantajan irtisanomiskynnykseen, se säi- lyy entisenä.
Työsopimuslaissa olevat kielletyt irtisano- misperusteet säilyvät muutoksessa ennal- laan. Esimerkiksi irtisanominen sairauden perusteella on mahdollista vain, jos työn- tekijän työkyky on alentunut olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä kohtuudella voida edel- lyttää työsuhteen jatkamista.
Myös muun muassa työtaisteluun osallis- tuminen, työntekijän mielipiteet ja osallis- tuminen yhdistystoimintaan eivät ole jat- kossakaan irtisanomisperusteita.
                      2018 • 5 // MS 31

   29   30   31   32   33