Page 44 - MS_5_2018
P. 44

                 Aalto Shippings fartyg under finsk flagg erbjuder Finland trygghet i krisförhållanden
AALTO SHIPPINGS tre fartyg under finsk flagg bidrar till att trygga Finlands försörjningsberedskap.
– I en krissituation kan vårt kranfartyg och vårt isförstärkta tonnage utgöra en mycket god fördel för Finland, konstaterar VD Laurila.
Att ha ett inhemskt tonnage är det enda sättet att trygga transporterna i Finland under extraordinära omständigheter, påminner han.
Laurila vill inte vältra sig i dagens globala situation, som har en allvarsam effekt på såväl honom som alla andra. Världens stormakter ser till sina egna intressen och Östersjön
har blivit alltmer strategiskt viktig.
– Alla börjar trygga sina egna intressen, delvis på grund av de ekonomiska sanktionerna. Vi försöker bygga upp Aalto Shipping och på så sätt dra vårt strå till stacken för Finlands bästa. Vi kan vara en viktig aktör om det blir kris. Våra fartyg har finskt befäl och finsk besättning, de är helt i finsk ägo och de seglar under finsk flagg.
– Vi siktar på att ta in mer utrustning under finsk flagg på Östersjön, för det behövs. Det finska tonnaget börjar bli så gammalt att vi ser stor potential i det vi gör, säger Laurila, som ser starkt på framtiden.
 Taaleri investerar i det finska tonnaget
Fartygets inhemska ägare från Taaleri besökte M/s Airisto i Ingå hamn. Taaleri och deras kunder äger Aalto Shipping Company ihop med den ope- rativa ledningen. Taaleri har kapitaliserat sitt innehav i Aalto Shipping Company med sitt koncept för medinvestering, där bolaget förutom kundernas pengar även investerar medel från sin egen balansomslut- ning.
44 MS // 5 • 2018
   42   43   44   45   46