Page 52 - MS_5_2018
P. 52

                  ARBETSLÖSHETSKASSAN INFORMERAR
s
Vanliga frågor
Jag fick ett brev om obetalda/ felande medlemsavgifter.
Vem ska jag kontakta?
Såväl kassan som förbundets medlemsre- gister kontrollerar dina medlemsavgifter och kan skicka ett brev om felande eller obetalda avgifter. I frågor som rör med- lemsavgiften ska du i första hand kontakta förbundets medlemsregister. Det kan du göra genom förbundets e-tjänst eller via telefon.
Om du får dagpenning eller har skickat in din första ansökan till kassan och kassan skickar en separat faktura för obetalda
Ändringar
i inlämnande av skattekort år 2019
KASSAN HAR HITTILLS fått medlemmar- nas skatteuppgifter i elektroniskt format direkt från skattemyndigheten. Från och med början av 2019 får kassan även med- lemmarnas ändringsskattekort i elektro- niskt format, varvid de inte längre behöver lämnas in separat till kassan. Vid beställ- ning av ändringsskattekort bör man dock komma ihåg att fortfarande beställa kortet för förmån, inte för lön, så att kassan kan använda ändringsskattekortet.
medlemsavgifter kan du kontakta kassan, så tittar vi närmare på vad som ligger bak- om problemet.
Vad ska jag göra om dagpenningen inte syns på mitt bankkonto på utbetalningsdagen?
Kassan betalar dagligen ut färdigbehand- lade ansökningar. I praktiken finns dag- penningen på medlemmens konto senast två dagar efter att ansökan har behand- lats. Den exakta utbetalningsdagen fram- går av utbetalningsmeddelandet. Om pengarna inte syns på ditt bankkonto det
datum som angivits på utbetalningsmed- delandet bör du i första hand gå in på din banks webbsida för att se om det före- kommer några störningar. Kassan betalar ut dagpenning via OP, så därför kan du vid behov även kontrollera OP:s webbsida. Den vanligaste orsaken till att dagpen- ningen inte syns på kontot på utbetal- ningsdagen är en störning i bankens nätverksamhet.
Om banken inte informerar om någon störning på sin webbsida bör du kontakta kassan så att vi tillsammans kan reda ut vad som hänt.
Transportbranschen Arbetslöshetskassa
  Avvikelser i kassans öppettider
Kassans kundtjänst på Broholmsgatan betjänar i fortsättningen med nya öppettider. Kundtjänstpunkten har öppet vardagar kl. 9–12 och kl. 13–15.
Under jul och nyår betjänar kassan enligt följande: Fredag 21.12 stänger kassan kl. 12.
24.12–26.12 har kassan stängt.
27.–28.12 betjänar kassan som vanligt.
31.12–1.1 har kassan stängt.
52 MS // 5 • 2018
   50   51   52   53   54