Page 53 - MS_5_2018
P. 53

                          Sjömans-Unionen fullmäktiges uttalande 30.10.2018
Sjömännen efterlyser trepart till förhandlingsborden
Den senaste tidens händelser visar än en gång att ett treparts förhand- lingssystem är något som är värt att försvara. Det har en gedigen och be- aktansvärd ställning i det finska samhället. Trepartsystemet är en del av demokratin och landets nuvarande regerings försök att krossa det har slagit tillbaka mot den. Det senaste försöket är den så kallade uppsägningslagen, med vilken regeringen vill försvaga arbetstagarnas uppsägningsskydd i små företag.
Regeringen har genom sitt agerande låtit förstå att trepartsförhandlingarna, som landets regering, arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorgani- sationerna deltar i, tillhör det förgångna. Trots det har regeringen själv lagt fram förslag som man beslutat om vid Företagarna i Finlands bord utan att höra andra arbetsgivarorganisationer eller arbetstagare.
I ett treparts förhandlingssystem har organisationerna som representerar arbetstagarna möjlighet att vara med och besluta om sådant som rör dem. Finland har förbundit sig till internationella avtal och förhandlingsskyldig- heter som rör anordnandet och tryggandet av ett trepartsförfarande.
Inom sjöfarten har trepartsförhandlingssystemet visat sig vara särskilt vik- tigt. Delegationen för sjömansärenden (MAN) och dess avdelningar lyder under arbets- och näringsministeriet. MAN:s uppgift är enligt förordnin- gen att bl.a. främja samarbetet mellan myndigheter och sjöfartsbranschens arbetsmarknadsorganisationer, lägga fram förslag och motioner för att ut- veckla sjöfararnas arbetsförhållanden samt behandla alla ärenden som rör verkställandet och utvecklingen av sjömanslagstiftningen.
Under den nuvarande regeringstiden har MAN samlats för att behandla sa- ker främst i anknytning till verkställandet av EU-direktiv som rör sjöarbete. Delegationen tog inte alls upp till exempel de paragrafer i lagen om trans- portservice som rör arbetstagare. I år har delegationen bara samlats fyra gånger. Sjömans-Unionens fullmäktige påminner att trepart är guld inom sjöfarten.
  2018 • 5 // MS 53   51   52   53   54   55