Page 56 - MS_5_2018
P. 56

 MEDLEMSFÖRMÅN
 Dessa försäkringsrepresentanter betjänar dig:
SYDVÄSTRA FINLAND
Mika Nummelin mika.nummelin@turva.fi 040 546 0483
SÖDRA FINLAND
Rainer Burkland rainer.burkland@turva.fi 040 650 1985
ÖSTKUSTEN
Pasi Tuononen pasi.tuononen@turva.fi 044 9700 801
VÄSTRA FINLAND OCH ÖVRIGA OMRÅDEN
Tuula-Anneli Rehn tuula-anneli.rehn@turva.fi 050 361 7455
     Kontaktuppgifterna till alla våra kontor finns på www.turva.fi/yhteystiedot.
                    Försäkringsförmåner i Turva för medlemmar i Sjömans-Unionen
ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET
Turva grundades 1910, alltså något tidigare än Sjömans-Unionen. Turva är ett ömsesi- digt försäkringsbolag, vilket innebär att även du som kund äger Turva. En annan viktig ägare är ägarna av garantikapitalet, varav de flesta är fackförbund som Sjömans-Unio- nen. Turva delar alltså inte ut vinst till anony- ma kapitalinvesterare eller aktieägare, utan vinsten från försäkringsverksamheten an- vänds för att utveckla tjänsterna och kund- förmånerna. Förra året delade Turva ut över 9 miljoner euro till sina kunder i form av ägarkundsrabatter.
Organisationsförsäkringen gäller
vid förbundets tillställningar och organisationsuppgifter
Du visste väl att Sjömans-Unionens med- lemmar är försäkrade när de deltar i organisationsuppgifter och -tillställningar? Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar i hela världen. Organisationsförsäkringen har ingen övre åldersgräns.
Den inkluderar en resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.
Vad är organisationsuppgifter?
Organisationsuppgifter är på förhand pla-
nerade möten, utbildningar, seminarier, sommar- och vinterdagar och liknande eve- nemang anordnade av förbundet. Som or- ganisationsuppdrag betraktas även situa- tioner där en medlem fungerar som representant för förbundet på möten och i intressebevaknings- och organisationsupp- drag. Även idrotts- och rekreationsevene- mang som anordnas i anslutning till dessa tillställningar omfattas av Organisations- försäkringen.
Alla eventuella idrotts- och rekreationse- venemang betraktas dock inte som organi- sationsuppdrag, även om evenemanget i fråga anordnas till exempel av en av Sjö- mans-Unionens fackavdelningar. I dessa situationer övervägs från fall till fall huruvi- da ett evenemang kan klassificeras som organisationsuppdrag. Det är i sista hand förbundet som bestämmer om evene- manget i fråga ska inkluderas i Organisa- tionsförsäkringen.
Din medlemsförmån i Turva
Du får 10 % fast rabatt på hem-, kasko- och personförsäkringar (gäller också fortlöpan- de resenärförsäkring). Dessutom får du 5–10 % i ägarkundsrabatt beroende på hur länge du varit kund. Genom att koncentrera alla dina försäkringar till Turva får du de bäs- ta förmånerna.
Önskade förbättringar i Turvas kaskoförsäkringar
Turvas kaskoprodukter förnyades i början av juni. Förnyelserna medför önskat ex- traskydd i flera kaskoförsäkringar. För- bundskasko för medlemmar i ett fackför- bund inkluderar i fortsättningen ett parkeringsskydd, som utan bonusförlust ersätter skada som orsakats av en okänd bil på en parkeringsplats. Parkeringsskyd- det ingår nu även i Turvakasko.
I fortsättningen ingår även ett djurkolli- sionsskydd i Turvakasko, Baskasko och Älgskade-, skadegörelse-, brand eller stöld- försäkringen. I Förbundskasko finns detta skydd sedan tidigare. Ändringarna träder i kraft i nya försäkringar som börjar gälla ef- ter juni och när en ny försäkringsperiod börjar i gamla försäkringar. Du kan se när den nya försäkringsperioden börjar i ditt försäkringsavtal.
Bekanta dig med medlemsförsäkringarna och försäkringsförmånerna för Sjö- mans-Unionens medlemmar på Turvas webbsida för förbundet: www.turva.fi/smu
Turva/Kati Iharanta
56 MS // 5 • 2018

   54   55   56   57   58