Page 57 - MS_5_2018
P. 57

                     Rättshjälp över telefon
tel. 010 684 1400
Eversheds Advokatbyrå | eversheds.fi
Medlemsförmån: Juridisk rådgivning i frågor som rör privatlivet
     SJÖMANS-UNIONENS medlemmar har som medlemsförmån rätt att få telefonrådgiv- ning av Eversheds Advokatbyrå i rättsliga frågor som rör medlemmarnas privatliv. Genom att känna till sina rättigheter och skyldigheter i förväg kan man undvika kon- flikter och skador. Tjänsten är gratis för medlemmar.
Telefonrådgivning
Om du behöver juridisk rådgivning kan du ringa Eversheds Advokatbyrå på tfn 010 684 1400 vardagar kl. 10.00–16.00.
• Tala om att du är medlem i Sjömans- Unionen när du ringer. (Ditt medlemskap kontrolleras och du måste därför ange din förenings nummer, som står på medlemskortet.)
• Säg att du vill tala med en rådgivande jurist. Innehållet i samtalet med juristen är konfi- dentiellt och omfattas av tystnadsplikten.
Tjänstens omfattning och begränsningar
Telefonrådgivningen täcker frågor som med- lemmen kan ställa och juristen reda ut över telefon utan att sätta sig in i handlingar eller e-postmeddelanden. Rådgivningen omfattar inte upprättande av handlingar.
Medlemmen kan be om råd i frågor som rör t.ex. bostadsaktier och fastigheter samt bland annat äktenskap och samboförhållande, barn, arv, testamente, bodelning, gåvor m.m.
Rådgivningen omfattar inte frågor som rör ar- betsförhållande, arbetsuppgifter, närings-, pla- cerings- och inkomstbringande verksamhet el- ler förtroendeuppgifter. Rådgivningen omfattar inte heller ärenden som du gett i uppdrag till ett annat ombud eller som du själv driver i en domstol eller annan myndighet. Rådgivningen omfattar inte ansökningar eller anmälningar i arbetslöshetsskydds-, försäkrings-, pensions- eller andra socialskyddsfrågor.
Om ni inte kan reda ut ditt ärende under te- lefonsamtalet kan du komma överens med Eversheds Advokatbyrå om ett uppdrag. Kost- naderna för sådana uppdrag omfattas inte av medlemsförmånen.
eversheds.fi
 2018 • 5 // MS 57
 MEDLEMSFÖRMÅN


   55   56   57   58   59