Page 11 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 11

Framtiden berör människor i alla åldrar.
När ska man börja förbereda sig
Framtidsplaneringen är något som berör oss alla, oberoende av ålder. Man tror ofta att rättsliga åtgär- der i syfte att planera sin framtid är något som berör endast äldre personer, eller dem som fått en allvar- lig diagnos. Men vem som helst kan insjukna eller råka ut för en olycka, oberoende av ålder. Ju tidigare man förbereder sig på en eventuell försämring av rättshandlingsförmågan, desto sannolikare är det att man gör de nödvändiga dokumenten medan hand- lingsförmågan ännu är tillräcklig, vilket gör att de se- nare vid behov kan tas i bruk. Om man skjuter upp det kan det vara för sent då situationen plötsligt blir sämre. Giltiga dokument bör göras upp i tid, medan handlingsförmågan ännu är tillräcklig.
Det lönar sig att vara förutseende
1 du kan själv vara lugn eftersom du vet att dina angelägenheter sköts av någon som du själv
har valt, ifall det händer dig någonting
2 du kan vara säker på att man respekterar dina värderingar och din livskvalitet
3 du tryggar din självbestämmanderätt efter­ som man är tvungen att följa din uttalade vilja
4 det underlättar för dina närmaste, eftersom de har en klar uppfattning om vem som sköter
dina ärenden, och på vilket sätt
5 gör det klart också för myndigheter och vård­ personal vem det är som besluter i ditt
ställe, och varför
6 förebygger missförstånd och missbruk
Experten
”Jag har i mitt jobb ofta stött på situationer där en person inte, medan denne ännu var frisk, på något sätt förberett sig på en situation där denne förlo- rar rättshandlingsförmågan, vilket lett till en mas- sa onödigt trassel. I värsta fall har det medfört att personen blivit utnyttjad ekonomiskt, eller att den insjuknade utsatts för påtryckning, t.ex. för att göra en diskutabel affär. I sådana situationer brukar de anhöriga ondgöra sig över att deras mamma eller pappa inte i tid uppgjort åtminstone sin vårdvilja, el- ler en intressebevakningsfullmakt, så att man kun- nat undvika en massa onödiga problem.”
Sanna, minneskoordinator
11
Minnessjukdom och
förutseende
Att man blir äldre, eller konstateras ha en fram­ skridande minnessjukdom, innebär inte att man förlorar sin självbestämmanderätt, eller förmå­ gan att fatta beslut i sina egna angelägenheter. Ingen diagnos betyder i sig att någon skulle vara oförmögen att sköta sina personliga angelägen­ heter, eller fatta beslut om dessa. Men då minnes­ sjukdomen framskrider påverkas beslutsförmå­ gan, vilket gör att rättshandlingsförmågan gradvis försämras. Då minnessjukdomen framskridit till­ räckligt långt är det inte längre möjligt att vara ju­ ridiskt förutseende. Men det är omöjligt att exakt säga när en person förlorar sin rättshandlings­ förmåga eftersom sjukdomsförloppet är mycket individuellt. Men så länge minnessjukdomen ännu är i ett tidigt eller lindrigt stadium är det vanligen ännu fullt möjligt att agera i förväg. Därför är det absolut nödvändigt att man, ifall man inte planerat för sin framtid redan då man ännu var helt frisk, åtminstone gör det så fort man fått sin diagnos.


   9   10   11   12   13