Page 12 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 12

Frågor som kräver förutseende
I det här avsnittet behandlas frågor som är bra att tänka på i tid, och planera i förväg. De kan delas in i:
1. ekonomiska angelägenheter och
2. personliga angelägenheter
Med ekonomiska angelägenheter avses t.ex. skötsel av bankaffärer, betalning av räkningar, inköp, investe- ringar och avtal samt försäljning av egendom. Med personliga angelägenheter menas saker som i första hand har en annan än ekonomisk betydelse. Hit hör t.ex. beslut i anslutning till hälso- och sjukvård, och valet av vårdplats. Av personlig natur är också sådant som byte av namn eller anskaffande av pass.
Skötsel av bankärenden
Alla vill självfallet att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt, och samtidigt smidigt och enkelt, att sköta sina bankärenden. Tidigare kunde man gå till den bekanta banktjänstemannen, som traditionellt skött hela släktens bankärenden, och servicen alltid varit personlig, ansikte mot ansikte. Den teknologiska
utvecklingen har fört med sig nya sätt att sköta eko- nomin och förvalta egendomen: elektroniska bank- koder, nätbankstjänster och e-fakturor är redan var- dag. Dessutom medför förändringar i lagstiftningen allt större utmaningar. Man måste allt noggrannare kunna påvisa vem det är som ansvarar för vilka bank- ärenden, och med vilka fullmakter. Det  nns också regionala skillnader i bankrutinerna, och mellan olika banker. På en liten ort känner man ofta sina kunder och deras familjer, medan man i större städer ofta inte alls känner sina kunder.
Om man vill planera för sin framtid borde man alltså fundera på hur man vill att ens bankärenden ska skötas den dag man själv inte längre på egen hand kan göra det. Det kan också var skäl att närma- re granska de planer man tidigare gjort upp: skulle en plötslig förändring i ens eget eller makans/makens
12 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   10   11   12   13   14